Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi budowlano-montażowe


Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo Znak: L.dz. 128/04/03 z dnia 30.04.2003 r.(data wpływu do tut. Urzędu 05.05.03 r.) w sprawie zastosowania stawki podatku VAT do wykonywanych robót na obiekcie budowy Łącznika w Budynku Głównym WZiA Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach tut. Urząd informuje, iż przepis art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. N ...

Dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług na roboty budowlano-montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym obowiązującej w 2004r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004r. (data wpływu: 07.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% podlegała w okresie do dnia 31 grudnia 2003r. sprzedaż: materiałów ...

Dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług na roboty budowlane w budynku klasyfikowanym w grupowaniu PKOB grupa 126 klasa 1264 "Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej".

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2004 roku (data wpływu 15.01.2004 roku), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy ...

Dopuszczalność łącznego fakturowania w jednej pozycji usługi polegającej na dostawie urządzeń, materiałów i innych towarów wraz ze wszelkiego rodzaju usługami

dotyczy: zapytania Spółki z dnia 12.08.2003 r.w sprawie możliwości stosowania jednolitej stawki 7% dla robót budowlanych polegających na dostawie urządzeń wentylacyjnych oraz ich montażu w budynku strażnicy przeciwpożarowej PKOB 1274 (KORB 18) oraz możliwości fakturowania tych czynności łącznie jako jednej usługi montażu. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w odpowiedzi na ww. pismo uprzejmie infor ...

Stawka 7% dla niektórych towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 07.07.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej wysokości stawki podatku od towarów i usług, przy opodatkowaniu sprzedaży usług związanych z instalowaniem przeciwwłamaniowych systemów alarmowych w budynka ...

Jaki jest sposób opodatkowania i wystawiania faktur za usługi w zakresie montażu ogrzewania kominkowego oraz rozliczania podatku VAT od dokonanych zakupów i od sprzedaży?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. (uzupełnione w dniach 01.03.2004 r. i 11.03.2004 r.) w sprawie sposobu wystawiania faktur za usługi w zakresie montażu ogrzewania kominkowego oraz rozliczania podatku VAT od dokonanych zakupów i od sprzedaży, działając na podstawie przepisu art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz ...

Jaką stawką winna być opodatkowana sprzedaż usług polegających na zabudowie wnęki w budynku mieszkalnym, bez możliwości przenoszenia jej w inne miejsce (połączone z budynkiem) – wg PKWiU 45.42.13-00.00 – roboty związane z montażem pozostałych elementów stolarki budowlanej?

Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega sprzedaż materiałów budowlanych i usług (robót) określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia. W poz. 86 cyt. załącznika nr 4 wym ...

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż i montaż okien dla osób fizycznych w bloku wielorodzinnym (PKOB 112)?

Przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatkowej uzależnione jest od zawartej umowy cywilnoprawnej pomiędzy stronami.Jeśli zawarta umowa przewiduje odrębne rozliczenie zużytych materiałów i usługi, wówczas stosuje się stawkę VAT właściwą dla sprzedaży wykorzystywanych materiałów oraz stawkę VAT odpowiednią dla wykonywanej usługi - właściwą dla danego budynku, w którym wykonano usługę.W przedmiotow ...

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje przy usługach instalacyjno - naprawczych, wykonywanych w ramach robót budowlanych ?

W związku z zapytaniem z dnia 25.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew informuje, iż wymienione przez Pana usługi instalacyjne wykonywane w ramach robót budowlanych (PKD 4531A) winny być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych prz ...

Generowanie strony w 69 ms