Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewóz

Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Towarowy Transport Drogowy Pojazdami Uniwersalnymi” powyżej 3,5 tony. Nie ma swojego samochodu tylko pracuje jako kierowca. W związku z powyższym ma wątpliwości czy winien być opodatkowany stawką 17% czy 5,5%. Uważa, że powinien stosować stawkę ryczałtu 5,5%.

Organ podatkowy podziela Pana stanowisko, bowiem z niżej wymienionych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne wynika że: zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 4, lit.a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o łado ...

Czy można skorzystać z odliczeń w 2003 roku z tytułu wydatków poniesionych na dojazdy rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka?

Podatniczka wyjśnia, iż ma na utrzymaniu syna niepełnosprawnego, który korzysta z niezbędnych zabiegów i badań lekarskich i musi być dowożony samochodem. Ponadto Podatniczka nadmienia, iż nie posiada własnego samochodu, w związku z tym korzysta z samochodu znajomego ponosząc przy tym koszty związane z dowożeniem syna. Tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, iż zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 13 lit. b us ...

Stawka podatku VAT dla usług polegających na przewożeniu dializowanych pacjentów z miejsca zamieszkania do stacji dializ i po dializach z powrotem do domu samochodami przystosowanymi do przewożenia chorych, wyposażonymi między innymi w butle tlenowe i wózki inwalidzkie, kierowanymi przez osoby mające uprawnienia ratowników medycznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2004 r., uzupełnione w dniu 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest okreś ...

W jakim terminie powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu przewozu ładunków transportem samochodowym lub kolejowym ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 16.03.2004 r. L.dz. 18/03/2004 uzupełnionym pismem z dnia 02.04.2004 r. Ldz. 19/04/2004 informuję, że z przedstawionego stanu wynika, że Spółka wnosi o podanie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy wystawianiu faktury za ...

Czy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej korzystając z samochodów pożyczanych od rodziny na dojazdy na niezbędne zabiegi z niepełnosprawnym dzieckiem?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku ze złożoną prośbą z dnia 23.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1.03.2004 r.) o udzielenie informacji dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dni ...

Czy w związku z ponoszonymi wydatkami na cele rehabilitacyjne tj. na dojazdy na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne udokumentowane fakturami przedsiębiorstwa “Taxi” ma prawo do korzystania z odliczeń w zeznaniu podatkowym.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pismo podatnika z dnia 06 stycznia 2004 r. w zakresie stosowania przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ...

1) czy odszkodowanie zapłacone z tytułu zniszczenia w czasie transportu powierzonego towaru może stanowić koszt uzyskania przychodu? 2) czy wydatki poniesione w związku z dochodzeniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, a związane z opłatą sądową oraz z usługami kancelarii prawnej stanowią koszty uzyskania przychodu? 3) w jakim momencie należy odnieść powyższe wydatki w koszty uzyskania przychodu?

Spółka, której przedmiotem działalności są usługi spedycyjno-transportowe, otrzymała od kontrahenta zagranicznego (francuskiej firmy spedycyjnej) zlecenie wykonania usługi przewozowej towaru z Francji do Polski. Do realizacji powyższego zlecenia, wynajęła polską firmę przewozową. Podczas wykonywania usługi przewozowej, na terytorium Belgii miał miejsce wypadek, w wyniku którego uległy uszkodzeniu ...

Czy prawidłowo stosowane są stawki podatku od towarów i uslug dla: pasażerskiego transportu lądowego pozostałego SWW 60.23.11 - 7 %, sprzedaży detalicznej paliw SWW 50.50.10 - 22 %, sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych SWW 51.51.13 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego nowymi samochodami osobowymi SWW 50.10.21 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego używanymi samochodami osobowymi SWW - 22 %.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 16.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodar ...

1. Czy otrzymaną dopłatę należy potraktować jako obrót netto i doliczyć podatek VAT ? 2. Czy otrzymaną dopłatę należy potraktować jako obrót brutto i pomniejszyć ją o kwotę należnego podatku ? 3. W jakiej części wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów dopłaty do przewozów pasażerskich otrzymywane przez PKS z Urzędu Marszałkowskiego ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 04.05.2004 r., znak: PKS-03/23 /05/2004, dotyczące interpretacji prawa podatkowego, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje: Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów ...

Jaka stawkę VAT należy stosować dla wewnątrzwspólnotowej usługi transportu osób? Jak należy rozliczać podatek VAT w poszczególnych krajach członkowskich?

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania: 1) Jaką stawkę VAT należy stosować dla usługi transportu osób w ruchu okazjonalnym przy zarobkowym przewozie osób autokarami zarejestrowanymi w Polsce wykonującymi usługi poza terytorium naszego kraju w krajach członkowskich ...

Generowanie strony w 5 ms