Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot uprawniony

dotyczy podatnika podatku od lokalu użytkowego najmowanego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 14.01.2004 r. o to, jaki podmiot jest podatnikiem podatku od lokalu użytkowego najmowanego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, uprzejmie informuję: Skarb Państwa nie jest konkretną, wyodrębnioną osobą prawną, a jedynie pojęciem prawnym. Stąd uprawnienia Skarbu Państwa wykonują podmioty uprawnione do występowania w imieniu Skarbu Państwa. Jednym z takich podmiotów jes ...

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu nieruchomości dla celów prowadzenia działalności przez obojga małżonków.

W związku z pismem Strony w sprawie interpretacji przepisów o VAT tut. Organ, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia; Z załączonego do pisma materiału tj. aktu notarialnego umowy – sprzedaży lokalu użytkowego jednoznacznie wynika, że nabywcami ww. lokalu są małżonkowie. Istota współwłas ...

Sposób opodatkowania dochodów pochodzacych ze srodków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej - program ISPA.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust.1 pkt .46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o po ...

Instytut wystąpił z zapytaniem w sprawie danych (nazwy i adresu), jakie winny być na fakturach VAT podmiotów, które w związku ze zmianą przepisów utraciły status odrębnych podatnków VAT?

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ nie przewiduje, aby zakłady (oddział) samodzielnie sporządzające bilans, które na mocy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm./ były odrębnymi podatnikami podatku VAT. Artykuł 160 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy stanowi, iż ...

Czy w roku podatkowym 2005 spółka będzie mogła być podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT dla podróżnych - jako sprzedawca zgodnie z art. 127 pkt 6 - jeżeli jej obrót ze sprzedaży za 2004 r. przekroczy 400.000 zł?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony, bez daty i bez znaku, z datą wpływu do Urzędu Skarbowego 10.01.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - postanawia uznać ...


Czy pracodawca postępuje prawidłowo potrącając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tej części wypłacanych pracownikowi wynagrodzeń, która stanowi zapłatę za świadczone przez niegoo czynności z tytułu bezpośredniego uczestnictwa w realizacji projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.03.2006 r. (uzupełnionego wyjaśnieniami w dniu 05.05.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odno ...

Czy "nowy" podmiot powstały po przejęciu przez spółkę akcyjną sp. z o.o. będzie miał prawo do indywidualnego korzystania z przysługującej spółce pomocy publicznej zgodnie z posiadanymi zezwoleniami na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nawet w przypadku, gdy wyodrębniona jednostka posiadająca dzisiaj uprawnienia utraci prawo do pomocy publicznej z przyczyn określonych w przepisach?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 34, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 25.05.2006 r. (...) o ...

Pytanie podatnika dotyczy: sposobu rozliczania podatku od towarów i usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i podległe tej jednostce Administacje Domów Mieszkalnych.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani ... z dnia 17 marca 2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 06 marca 2007r., Nr PP/443-14/07 w przedmiocie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze: - odmawia zmiany zaska ...

W przypadku podziału spółki przez wydzielenie podmiotem zobowiązanym do wystawiana korygujących faktur VAT i dokonania korekty rozliczenia (zwiększenie podatku należnego) jest spółka dzielona;W przypadku zdarzeń potransakcyjnych (np. udzielenie rabatu), które winny być rozliczone na bieżąco, korekty dokonuje spółka przejmująca, jako sukcesor prawny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 10 ms