Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadwyżka podatku naliczonego

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że magazynowany przez sprzedawcę w zbiornikach gaz płynny, przeznaczony do tankowania samochodów, ulotnił się wskutek ich rozszczelnienia. Czy w związku z zakupem tego gazu przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, stosownie do postanowień art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Stosownie do regulacji art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika : towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku ...


Zapytanie dotyczy rozliczenia faktury VAT za tzw. opłatę wstępną naliczoną w związku z leasingiem środków trwałych oraz zwrotu podatku naliczonego wynikającego z tej faktury.

Pismem z dnia 3 marca 2004r. uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2004r. zwróciła się Pani z prośbą o informację w zakresie rozliczenia otrzymanej 1 marca 2004r. faktury VAT wystawionej 18 lutego 2004r. za tzw. opłatę wstępną naliczoną w związku z leasingiem środków trwałych. Z pisma wynika, iż z leasingodawcą została podpisana umowa na leasing ciągnika siodłowego oraz naczepy do przewozu gazu pły ...


Spółka przejęta dokonała ostatecznego rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2004r., w którym to wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie 8.154 zł.Czy Spółka przejmująca będzie miała prawo do uwzględnienia w/w nadwyżki w swoim rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2004r?,Czy należy wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku naliczonego nad należnym w kwocie 8.154 zł, wynikającej z ostatniej deklaracji sporządzonej przez Spółkę przejętą ?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.). W dniu 26.02.2004 r. Spółka przejęta w wyniku połączenia s ...

Jak należy prawidłowo ustalić kwotę zwrotu (w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia) na rachunek bankowy, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004r. (data wpływu 01.07.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wyko ...

Zwrot bezpośredni podatku VAT.

Zgodnie z art.21 ust.2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DZ. U. Nr 11/93, poz. 50 ze zm.) zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług, podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych w całości lub w części, stawką niższą niż określona w art. 18 ust. 1, przysługuje prawo do zwrotu z urzędu skarbowego różnicy podatku, o której mowa w ust. ...Na skutek uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego utworzono nową wojewódzką jednostkę budżetową. Jednostka ta powstała na skutek połączenia kilku lokalnych jednostek budżetowych, każda z tych jednostek była podatnikiem podatku od towarów i usług. Pytanie dotyczy tego czy nowo utworzona jednostka budżetowa może uwzględnić w swoim rozliczeniu nadwyżkę podatku naliczonego należnym wynikającą z ostatniej deklaracji VAT-7 jednej z połączonych jednostek.

Zagadnienia następstwa prawnego, tj. zagadnienia przejścia z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków, w prawie podatkowym reguluje rozdział 14 ustawy Ordynacja podatkowa pt.: Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 93 - 106). Przepisy te normują sukcesję prawną w zakresie praw i obowiązków podatkowych w przypadku łączenia się i przekształcania wsk ...

Generowanie strony w 5 ms