Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: olej opałowy

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup oleju opałowego do urządzenia “Karcher”.

Na podstawie art. 14a §1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. w odpowiedzi na zgłoszone żądanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, co następuje: jak wynika z przedmiotowego zapytania zakupione przez Pana urządzenie “Karcher” służy do “mycia, ...


Prowadzę działalność gospodarczą, w której zużywam olej opałowy ciężki do produkcji energii cieplnej wykorzystywanej w procesie przetwarzania warzyw. Czy jestem uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego przy zakupie ciężkiego oleju opałowego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego?

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej strona dokonuje zakupów ciężkiego oleju opałowego. Olej ten wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej w procesie przetwarzania warzyw na susz. Zdaniem strony spełnione zostają warunki określone w § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zw ...


Czy jest możliwe zwolnienie z podatku akcyzowego oleju opałowego zużywanego w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu?

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966) zwalnia się od akcyzy m.in. oleje opałowe w przypadku, gdy są zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej (po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 3 w/w rozporządzenia). Jak wynika z Państwa pisma z dnia 30.07.2004r., w procesie prod ...

Czy warunek zawarty w § 8 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r.w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz.966), zostanie spełniony w sytuacji, gdy nabycie nastąpi wyłącznie ze składu podatkowego na terytorium Polski?

Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 4 w/w rozporządzenia zwolnienie od podatku akcyzowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 , ma zastosowanie między innymi pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający oleje napędowe lub oleje opałowe ze składu podatkowego , dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione oleje zostaną zużyte do celów uprawnionych do zwolni ...

Czy na sprzedawcy będzie ciążył obowiazek podatkowy w przypadku sprzedaży oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, podmiotowi przeznaczającemu go na cele inne niż opałowe.

Zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 wraz z późniejszymi zmianami) w przypadku olejów opałowych oraz olejów napędowych, jeśli sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele inne niż opałowe, obowiązek podatkowy dotyczy: - podatników sprzedających ...

Czy użyte w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966), pojęcie składu podatkowego dotyczy składu podatkowego krajowego oraz składu podatkowego położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii, zaś nabycie wyrobów zharmonizowanych w tych składach daje podstawę do zastosowania zawieszenia poboru akcyzy oraz dalsze zastosowanie zwolnienia z § 8 rozporządzenia? Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może być stosowane zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia?

Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966), zwolnienie od podatku akcyzowego, o którym mowa w § 8 ust. 1, ma zastosowanie między innymi pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia, nabywający oleje napędowe lub oleje opałowe ze składu podatkowego, dołączy do zamówienia złożonego ...

Czy można skorzystać ze zwolnienia od akcyzy przy zakupie ciężkiego oleju opałowego w oparciu o § 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolniń od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966) w przypadku używania go do produkcji energii cieplnej w procesie przetwarzania ziemniaków na susz?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 24.08.2004 r., wyjaśniam: Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo X w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi skup ziemniaków, które przetwarza na susz ziemniaczany. Do produkcji energii cieplnej w procesie ...

Podatnik prowadzi działalność polegającą na przyjęciu i wysyłce wyrobów zharmonizowanych, zaopatrujących jednostki pływające w olej napędowy wykorzystywany do celów żeglugi, zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie, który nabywa i sprzedaje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Z uwagi na szybką rotację przedmiotowych wyrobów oraz brak stosownego pozwolenia firma nie prowadzi działalności w zakresie ich magazynowania. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy może wystąpić z wnioskiem o wydanie zazwolenia na prowadzenie składu podatkowego?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.10.2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego działalności polegającej na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych przez inny podmiot informuję, co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą) w składzie podatkow ...

Generowanie strony w 53 ms