Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki ustawowe

Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu zakładu w 2003 roku nie ściągnięty dług od dłużnika w wysokości 49.220,00 zł ?

W związku z pismem z dnia 10.12.2003 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 17.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 29.12.2003 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 31.12.2003 r.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytanie: czy można uznać za koszt uzyskania przychodu zakładu w 2003 roku nie ściągnięty dług od dłużnika w wysokości 49.220,00 zł ? Z opisanego stanu faktycznego wynika, ż ...

Czy dobrowolne odstąpienie od żądania odsetek ustawowych powstałych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323) powoduje, że nie powstaje przychód z działalności o którym mówi art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004 r. (data wpływu do US dnia 09.02.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dotyczącej udzielenia informacji, czy odstąpienie od żądania odsetek ustawowych powstałych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12.06.3003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handl ...

Czy powstaną skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu rezygnacji z prawa naliczania odsetek ustawowych w przypadku otrzymania od dłużnika zapłaty po upływie 30 dni od daty sprzedaży towarów?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma P. „U.” S.A: w R. z dnia 20.01.2004 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniższych wyjaśnień: Spółka ma wątpliwość czy pows ...

- w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej kwot: tj. kwoty zasądzonej przez Sąd Okręgowy w G., odsetek od tej kwoty, kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej, a także termin w jakim powyższe kwoty powinny zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Pismem z dnia 18.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 22.08.2003 r.) – właściciel Zakładu Poligraficznego "E." zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 05.12.1997 r. podpisał Pan umowę leasingu operacyjnego z Best Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w T. Przedmiotem leasingu była maszyna fleksograficzna o wartości netto 1 ...

1). Czy kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi za prowadzenie i naliczanie ubezpieczeń dla ZUS podwyższa przychody przedsiębiorstwa? 2). Czy firma ma obowiązek żądać od kontrahenta odsetek ustawowych za okres począwszy od 31-go dnia po wydaniu towarów, jeśli termin według umowy jest dłuższy niż 30 dni oraz czy odsetki te powinna zakwalifikować do przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pytanie z dnia 17.03.04 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie uprzejmie wyjaśnia: Ad.1). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. nr 106, poz. 482 ze zm.), przychodami są m.in. otrzymane pien ...

Czy od otrzymanego na mocy wyroku sądowego wynagrodzenia i ustawowych odsetek za stosowany w latach 1989-1991 pracowniczy projekt wynalazczy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że : - Podatnik jest autorem pracowniczego projektu wynalazczego, prawo do patentu przysługiwało pracodawcy, - projekt wynalazczy stosowany był w firmie w latach 1987 – 1991, wynagrodzenie za jego stosowanie otrzymał podatnik w wyniku wyroku sądowego w 1993r., - otrzymane wynagrodzenie w 1993r. nie obejmowało jednak części produkcji wyrobów objętych projektem ...

W styczniu 2004 r. podatnik otrzymał zasądzone wyrokiem sądu odszkodowanie za nie przyznanie akcji pracowniczych wraz z odsetkami. Czy świadczenia te korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeśli nie, to w jakiej wysokości i od jakiej kwoty należy zapłacić podatek dochodowy?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem : a) określonych w prawie pracy odpra ...

Czy dobrowolne odstapienie od żądania odsetek ustawowych powstałych zgodnie z art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych powoduje, że nie powstaje przychód z działalności?

Art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323) stanowi, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż d ...


1.Czy odsetki, jakich spółka może żądać od swoich kontrahentów na podstawie art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, należy traktować - bez względu na to, czy zostały zapłacone - jako przychód należny z chwilą żądania ich zapłaty? 2.Czy rezygnacja z żądanych odsetek wywoła dla Spółki konsekwencje podatkowe?

Spółka jako sprzedający zawiera pisemne umowy z kontrahentami lub wystawia faktury VAT bez wcześniejszego zawierania umów. Terminy zapłaty określane na fakturach VAT, jak i w umowach są dłuższe niż 30 dni. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323) jeżeli strony w umowie prz ...

Generowanie strony w 2 ms