Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komis

Czy Komisant prawidłowo zastosował stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego?

Z analizy przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi samochodami. W dniu 22.05.2003 roku zakupiła od podatnika podatku od towarów i usług samochód osobowy marki PEUGEOT za kwotę 20.700,00 zł jako towar zwolniony z opodatkowania. Transakcja zakupu udokumentowana jest fakturą VAT. Powyższy samochód Podatniczka spr ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u komitenta.

Regulacja prawna umowy komisu zawarta jest w Kodeksie cywilnym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) w art. 765-773. W wyniku umowy komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Kom ...

Momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku przekazania leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do sprzedaży komisowej.

Zgodnie z art. 765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poprzez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 08 sty ...

Moment powstania obowiązku podatkowego u komitenta. Dokumentowanie czynności związanych z komisem przez komitenta.

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2004 roku (data wpływu do tut. Urzędzie w dniu 04.03.2004r.), złożone w trybie przepisu art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) podziela stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę. Spółka właściwie określa moment powstania obowiązku p ...

Czy należy dokonać, w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7, korekty obrotu ze sprzedaży komisowej zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej, oraz w jakiej stawce należy ewidencjonować sprzedaż towaru z komisu w kasie fiskalnej (stawka właściwa dla danego towaru, stawka 22%, czy jako sprzedaż zwolniona).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) odpowiadając na pismo w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Dnia 28 stycznia 2004 roku do tutejszego urzędu wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie: czy należy dokonać, w celu prawidłowego sporządzeni ...

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach której zajmuję się obrotem używanymi samochodami. Jestem podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb VAT. Czy możliwe jest, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży używanych samochodów dokonywanej w wykonaniu umowy komisu (tj. sprzedaży we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek) zastosowanie specjalnych zasad opodatkowania polegających na opodatkowaniu marży przewidzianych w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Jak obliczyć marżę?

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie m.in. towarów używanych nabytych przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu dalszej odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, k ...

W jaki sposób należy udokumentować wykonanie umowy komisu przy eksporcie towarów?

Zasady dot. wystawiania faktur VAT przez komisanta dokonującego sprzedaży towarów w wykonaniu umowy komisu zawarte są w przepisach § 40 , 46 i 47 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Przepis § 40 zawiera uregulowania dot. momentu wystawienia faktur ...

Czy w przypadku wstawienia przez komitenta ( będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, u którego stosuje się zwolnienie podatkowe w stosunku do dostawy towarów) samochodu używanego, który podlega stawce zwolnionej i dostawie ( w rozumieniu ustawy o VAT) wyżej wymienionego towaru przez komisanta osobie trzeciej można zastosować opodatkowanie wg marży, o której mowa w art.129 ust.4 ustawy o VAT ?

Odpowiedź: Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535) wprowadziła szczególne procedury opodatkowania marży, między innymi w stosunku do dostawy towarów używanych, których definicja zawarta została w art.120 ust.1 pkt 4. Zgodnie z powyższą definicją przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie l ...

Jako podatnicy podatku VAT nabywamy w ramach swojej działalności używane samochody osobowe orza inne pojazdy samochodowe (od osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – nibędących podatnikami, lub od podatników o których mowa w art. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT, u których dostawa w/w samochodów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 lub art. 113) i wprowadzamy je ( na podstawie umowy Kupna – Sprzedaży bądź faktury VAT, na której dostawa jest zwolniona z podatku VAT) na stan magazynu w celu odsprzedaży:czy przy dostawie w/w używanych samochodów podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT będzie tylko kwota marży?Czy podstawą opodatkowania będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą należną od nabywcy a kwota nabycia, pomniejszona o kwote podatku?Czy na fakturze dokumentującej dostawę w/w używanych samochodów nie powinniśmy wykazywać kwoty podatku VAT od marży, tylko całą wartość samochodu jako dostawę zwolnioną od podatku VAT?Naszym zdaniem zg. Z art. 120 ust. 1 pkt. 4 i ust. 10 w opisanych wyżej dostawach podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT będą tylko kwoty marż, podstawą opodatkowania będzie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą należną od nabywcy a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku, natomiast zgodnie z art. 120 ust. 16 na fakturze dokumentującej taka dostawę powinniśmy wykazywać całą dostawę jako zwolnioną od podatku VAT

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, w tym także samochodów używanych spełniających warunki towaru używanego wg art. 120 ust. 1 pkt. 4 (przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym ...

Czy art. 113 ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, w któym jest mowa o 30-krotności prowizji dotyczy sprzedaży komisowej, czy tylko działalności wyszczególnionych w art. 30 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja 2004r. stanowiącego zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) transakc ...

Generowanie strony w 2 ms