Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komisant

Czy Komisant prawidłowo zastosował stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego?

Z analizy przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi samochodami. W dniu 22.05.2003 roku zakupiła od podatnika podatku od towarów i usług samochód osobowy marki PEUGEOT za kwotę 20.700,00 zł jako towar zwolniony z opodatkowania. Transakcja zakupu udokumentowana jest fakturą VAT. Powyższy samochód Podatniczka spr ...

Obrót u komisanta obligujący do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zasada ta w oparciu o dele ...

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach której zajmuję się obrotem używanymi samochodami. Jestem podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb VAT. Czy możliwe jest, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży używanych samochodów dokonywanej w wykonaniu umowy komisu (tj. sprzedaży we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek) zastosowanie specjalnych zasad opodatkowania polegających na opodatkowaniu marży przewidzianych w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Jak obliczyć marżę?

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie m.in. towarów używanych nabytych przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu dalszej odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, k ...

Czy art. 113 ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, w któym jest mowa o 30-krotności prowizji dotyczy sprzedaży komisowej, czy tylko działalności wyszczególnionych w art. 30 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja 2004r. stanowiącego zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) transakc ...


Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29.08.1997, Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 poz.926 z późniejszymi zmianami), uprzejmie proszę o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w niżej przedstawionych sprawach, dotyczących nowej ustawy o VAT.Prowadzę działalność gospodarczą komisową, nie posiadam zaległości podatkowych i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne skarbowe.Zgodnie z Art.7 ust. l pkt 3 i 4 przez dostawę towarów rozumie się wydanie towarów na podstawie umowy komisu, między komitentem a komisantem.Czy taka dostawa powinna być potwierdzona fakturą, jeżeli tak to w jakich przypadkach i w jakim terminie ?Wiąże się to z powstaniem obowiązku podatkowego u komitenta (Art. 19 ust.4).1.Przedmiotem dostawy jest rzecz ruchoma, od zakupu której przysługiwało dostawcy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.#61623;2Komitent będący czynnym podatnikiem VAT przekazuje do sprzedania rzecz. Ustalonazostaje cena sprzedaży i w myśl ustawy, od tej kwoty, powstaje u niego obowiązekpodatkowy.W sprzedaży komisowej mogą zaistnieć trzy przypadkiSprzedaż nastąpi w ustalonej cenię – obowiązek podatkowy u komitenta powstanie z chwiląwykonania usługi, czyli po sprzedaży. Fakturę dla komisanta, komitent wystawia na kwotęuzgodnioną, bez prowizji, po wykonaniu usługi.Komisant wystawia fakturę dla nabywcy, powiększoną o kwotę prowizji.Sprzedaż nastąpi w cenie obniżonej – termin powstania obowiązku podatkowego jest taki jakwyżej. Fakturę dla komisanta wystawia komitent w cenie obniżonej, po wykonaniu usługi.Sprzedaż nie dochodzi do skutku – rzecz zostaje wycofana – faktury nie wystawia się, obowiązek podatkowy nie powstaje. Komitenetem jest organ egzekucyjny w rozumieniu art. 18, który przekazuje do sprzedaży rzecz zajętą od czynnego podatnika VAT. Fakturę dla komisanta wystawia organ egzekucyjny (27 rozporządzenia MF w sprawie zwrotu podatku.... z 27.04.2004 r.) po wykonaniu usługi. Komisant wystawia fakturę nabywcy, wpisując jako sprzedawcę siebie.Przedmiotem dostawy jest rzecz ruchoma od zakupu której nie przysługiwało dostawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony:- komitentem jest czynny podatnik VAT.Komitent wystawia komisantowi fakturę, gdzie rzecz jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 2. Komisant wystawia nabywcy fakturę, gdzie rzecz jest zwolniona z VAT (art. 43 ust. 2). Komisant wystawia fakturę komitentowi na kwotę prowizji.- Komitentem jest osoba nie będąca podatnikiem VAT.Komitent nie wystawia faktury komisantowi. Komisant wystawia nabywcy fakturę VAT, rzecz jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 2. Komisant wystawia komitentowi na jego żądanie fakturę VAT na kwotę prowizji.- Komitentem jest organ egzekucyjny, który przekazuje do sprzedaży rzecz zajętą od dłużnika nie będącego podatnikiem VAT. Komitent nie wystawia faktury komisantowi. Komisant wystawia fakturę nabywcy, gdzie rzecz jest zwolniona z VAT (art. 43 ust. 2). Komisant wystawia fakturę komitentowi na kwotę prowizji.

Na podstawie art. 14 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 05.05.2004 r (data wpływu do urzędu 07.05.2004 r) – dotyczącego interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego w działalności komisowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535). - Wydanie towarów ...

Czy podstawą opodatkowania u komisanta jest kwota należna z tytułu dostawy towarów pomniejszona o kwotę podatku, czy też istnieje możliwość przyjęcia za podstawę opodatkowania "marży"? Czy wydanie przez komitenta towaru komisantowi jest traktowanie jako dostawa i czy komisant jest nabywcą tego towaru? Jak należy ewidencjonować na kasie rejestrującej sprzedaż opodatkowaną "od marży"?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów rozumie się również wydanie towarów na podst ...Polska firma X, zawarła umowę komisu z polską firmą Y. Przedmiotem umowy jest sprzedaż jej produktów dla firmy z Hiszpanii. Wszystkie firmy biorące udział w transakcji zostały zidentyfikowane dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowej i mają prawidłowe numery identyfikacyjne poprzedzone dwuliterowym kodem państwa, oraz firma X posiada dokument wywozowy CMR. Firma X uważa, iż dokonana przez nią sprzedaż jest wewnątrzwspólnotową dostawą w komisie, dla której zastosowanie znajduje st. VAT w wysokości 0%.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) – zwanej dalej ustawą, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2- ...

Generowanie strony w 5 ms