Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skład konsygnacyjny

Kiedy powstaje przychód należny z tytułu sprzedaży wyrobów na eksport, prowadzonej przy wykorzystaniu zagranicznych składów konsygnacyjnych?

W związku z wnioskiem Strony z dnia 25.03.2003 r., uzupełnionym pismem z dnia 01.04.2003 r., złożonym w nawiązaniu do odpowiedzi Urzędu Skarbowego w Olkuszu z dnia 05.03.2003 r. Nr US PDP-II/423-02/10/AZ/03 w sprawie rozpoznania momentu powstania przychodu należnego z tytułu sprzedaży wyrobów na eksport, prowadzonej przy wykorzystaniu zagranicznych składów konsygnacyjnych, Izba Skarbowa w Krakowie ...

Z treści wystąpienia podatnika wynika, iż Spółka dokonuje wywozu (przemieszczenia) wyrobów do własnego składu konsygnacyjnego w Niemczech. Sprzedaż towarów ze składu dokonywana jest przez Stronę w Niemczech w związku z czym podatnik wystąpił do niemieckiego urzędu skarbowego celem rejestracji jako podatnik VAT w Niemczech. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą prawidłowości opodatkowania - na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) - przemieszczenia wyrobów Spółki z terytorium Polski na terytorium Niemiec w celu ich dalszej sprzedaży, a konkretnie: 1. Czy dostarczenie wyrobów do składu w Niemczech będzie traktowane jako dostawa wewnątrzwspólnotowa? 2. Jaką stawką podatku opodatkowany będzie wywóz przedmiotowych wyrobów? 3. Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług służących do wytworzenia wyrobów przekazywanych do składu w Niemczech? 4. Czy wywóz tych towarów winien być wykazany w informacji podsumowującej oraz w deklaracji INTRASTAT?

Ad.1 W myśl przepisu art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika (osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), lub ...

Jak rozliczyć nabycie towarów od kontrahenta zagranicznego za pośrednictwem składu konsygnacyjnego położonego na terenie RP?

Z pism Podatnika wynika, iż Spółka będzie dokonywała nabycia towarów za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego znajdującego się na terenie kraju. Jednorazowa dostawa do magazynu będzie dokumentowana fakturą pro forma. Od momentu dostawy do składu konsygnacyjnego Spółka rozporządza towarem jak właściciel. Na komponenty pobierane sukcesywnie z magazynu Spółka będzie otrzymywała faktury handlowe w te ...

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku wywozu towarów do składu konsygnacyjnego znajdującego się poza granicami kraju?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2003 r. zawierające zapytanie o wykładnię prawa podatkowego w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży do składu konsygnacyjnego, uprzejmie wyjaśnia ...

Czy po stronie podatnika powstanie przychód, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z nieodpłatnym udostępnieniem części nieruchomości dostawcy na skład konsygnacyjny?

Stan faktyczny: Podatnik zamierza zawrzeć umowę składu konsygnacyjnego. Umowa ma być zawarta z dostawcą materiałów potrzebnych do produkcji wyrobów produkowanych przez podatnika. Na mocy tej umowy dostawca ustanowi skład konsygnacyjny pod adresem podatnika. W tym celu podatnik udostępni dostawcy niezbędną powierzchnię wraz z infrastrukturą. Ponadto będzie utrzymywać produkty magazynowane w ramach ...

Spółka pyta, czy od wystawionej przez dostawcę w dniu 02.05.2005r. faktury dotyczącej wzrostu cen za nabyte od niego komponenty w okresie I – IV 2005r. za pośrednictwem składu konsygnacyjnego, powinna wykazać podatek należny i naliczony w deklaracji za maj 2005r.?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2005r., który wpłynął w dniu 16.05.2005r. uzupełnionym pismami z dnia 07.06.2005r. i 22.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę polegającą na prowadzeniu składu konsygnacyjnego na terenie Polski ?

Spółka cywilna X w dniu 30.08.2005 r. złożyła do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług polegających na prowadzeniu składu konsygnacyjnego. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku przez stronę jest następujący: Spółka X współpracuje z kontrahentem s ...

Czy jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym nabycie towarów ze składu konsygnacyjnego prowadzonego przez Spółkę na terenie kraju, do którego dostaw dokonuje podmiot zagraniczny z kraju UE niezarejestrowany w kraju jako podatnik od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2005 r., który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dniu 10 maja 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Podatnik zwraca się z prośą o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania Prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania transakcji związanych z towarami znajdującymi się w składzie konsygnacyjnym.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2005 r., który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dniu 12 kwietnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Dotyczy identyfikacji opisanych we wniosku czynności jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.03.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), ...

Generowanie strony w 42 ms