Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa dzierżawy

Stawki ryczałtu

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2002 r. (wpływ do US: 05.12.2002 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: - Obowiązujące od 01.01.2003 r. przepisy ustawy z dnia ...

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługa najmu lokali użytkowych opodatkowana jest podstawową sta ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odp ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2003 r. (uzupełnione w dniu 13.01.2003 r.). Pan M. jest rolnikiem-podatnikiem VAT rozliczającym się według zasad ogólnych. Obowiązany jest, więc do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dn. 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr. 11 poz. 50 ze zm.). Ponieważ podatnik sprzedawał wył ...

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 10.01.2003 r. czy zakup zmechanizowanego sprzętu do odśnieżania będzie kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w budynkach dzierżawionych od Urzędu Gminy, Pierwszy Urz ...

Podstawa opodatkowania

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo Nr L.dz. MOS i R /NG/04.02./3/03 z dnia 24.09.2003 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29.09.2003 r. wyjaśnia, iż art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ...

Zwolnienia podmiotowe

Pismem z dn. 01.03.2003 roku (data wpływu do urzędu- 03.03.2003 r.) zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego w Opatowie o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującym zakresie - czy opodatkowanie w formie ryczałtu związanego z wynajmem budynku nowego, mieszkalno- usługowego i zwolnienie z obowiązku płacenia podatku VAT jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Właściwy urząd na podsta ...

W którym momencie powstaje przychód podatkowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. w przypadku gdy Spółka otrzymała w 2003 r. zaliczkę na poczet przyszłych czynszów dzierżawnych na podstawie podpisanego obustronnie aneksu do umowy dzierżawy? Zaliczka ta dotyczy zapłaty za czynsze dzierżawne za okres przyszłych 3 lat i stanowi 12% czynszu dzierżawnego danego miesiąca.

Spółka z o.o. w E. pismem z dnia 02.12.2003 r. (data wpływu pisma – 03.12.2003 r.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika występując z zapytaniem: W którym momencie powstaje przychód podatkowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 199 ...

W rozliczeniu, za który miesiąc należy ująć faktury sprzedaży z tytułu świadczenia w kraju usług najmu i dzierżawy, jeżeli zapłata za nie nastąpiła w miesiącu innym niż miesiąc ich wystawienia?

Na podstawie art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zmianami) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu pł ...

Czy można uznać zakup systemu alarmowego za zakup środka trwałego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości w sytuacji, gdy zakupione urządzenie zostanie na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawione ? Umowa dzierżawy będzie nakładała na dzierżawcę obowiązek zapłaty czynszu dzierżawnego, tj. wynagrodzenia za obsługę systemu i nadzór nad nim jak również opłatę za wykup systemu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. (data wpływu do Urzędu 19.03.2004 r.) informuje, że: stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, ...

Generowanie strony w 12 ms