Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozpoczęcie działalności gospodarczej

Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, którą zlikwidował. Ostatnia deklaracja VAT – 7 wykazywała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia. Czy jeżeli podatnik podejmie działalność gospodarczą pod tym samym NIP-em w okresie krótszym niż 36 miesięcy, to będzie mógł kontynuować rozliczenie podatku od towarów i usług ?

Stosownie do regulacji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności wymie ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot ...

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, ale przed dniem rozpoczęcia działalności, określonym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Z przedstawionego wniosku wynika: 1. Podatnik w dniu 28 lipca 2003 r. dokonał zgłoszenia rejestracyjnego do podatku od towarów i usług składając druk VAT-R. 2. W dniach 29-31 lipca 2003 r. Podatnik dokonał zakupów towarów handlowych stanowiących remanent początkowy w myśl przepisów o podatku dochodowym. 3. Wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej rozpoczęcie działalności na ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów opodatkowaną tzw. 19 % podatkiem liniowym. Działalność tą chcę zlikwidować m.in. z braku odpowiedniego lokalu do jej wykonywania. W niedalekiej przyszłości, gdybym spełniła warunki lokalowe chciałabym rozpocząć nową działalność. Czy wówczas miałabym możliwość wyboru nowej formy opodatkowania tj. na zasadach ogólnych wg skali podatkowej?

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej) są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Art. 9a ust. 2 określa, że podatnicy, z zastrzeżeniem ...

Czy rozpoczynając w marcu 2004 r. działalność gospodarczą (zakład remontowo-budowlany), której wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w art. 14 ust. 1 pkt 1, podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 14 ust. 7a, pomimo faktu, iż w okresie 27.07.1999 r. - 19.10.2001 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą w tym samym zakresie i był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu 05.03.2004 r.) oraz jego uzupełnienie z dnia16.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu) dotyczące kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) informuję, iż przed nowelizacją ustawy o podatku od towar ...

Kiedy powstaje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku ze wznowieniem przez osobę fizyczną działalności po przerwie, jeżeli prowadziła ww. ewidencję w zlikwidowanej działalności?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 2 marca 2004 r., nr IV/443/8/04/I o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 stycznia 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 20 lutego 2004 r., ...

Czy pożyczka zaciągnięta od innego przedsiębiorcy przeznaczona na zakup akcji od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają umowy pożyczki. Odstępstwem od zasady są zwolnienia od podatku, i tak: stosownie do dyspozycji art. 9 pkt 10 lit. g powołanej wyżej ustawy, zwalnia się od podatku umowy pożyczki udzielane na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod ...


Prawo do korzystania z ulgi z tytułu zakupu następnych kas fiskalnych nie zgłoszonych przez podatnika do urzędu.

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 29 § 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również z zakresu handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidu ...

Czy w roku 2004 mógłbym prowadzić działalność gospodarczą (usługi budowlane) opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem dochodowym bez podatku VAT?

Pismem z dnia 20.01.2004 r. (uzupełnionym w dniu 11.03.2004 r.) zwrócił się pan z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym następującej sprawy: czy rozpoczynając działalność gospodarczą w 2004 r. w zakresie usług budowlanych będzie mógł ją opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stosu ...

Generowanie strony w 2 ms