Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezpieczeństwo i higiena pracy


Czy koszt zakupu okularów korygujących wzrok będzie kosztem uzyskania przychodów -niezależnie od jego wysokości - oraz jaka jest wysokość kwoty, którą jest zobowiązany pokryć pracodawca ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), tut. organ podatkowy w odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.01.2004r. (data wpływu 03.02.2004r.), dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 2376 i art. 23715 Kodeksu pra ...

Czy wartość wydawanej pracownikom wody mineralnej, kawy, herbaty podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z przepisem art.21 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fiycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministr ...

Czy posiłki spożywane przez pracowników w trakcie narad, szkoleń i innych spotkań służbowych są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 926 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściweg ...

Czy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (świadczeniami tymi są: bezpłatne wyżywienie w czasie wykonywania pracy i nieodpłatne zaopatrzenie w herbatę)?

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U Nr 14 z 2000r póz. 176 z późn. zm ) dotyczący zwolnienia od podatku dochodowego wartości napojów bezalkoholowych oraz posiłków wydawanych pracownikom do spożycia wyłącznie w czasie wykonywania pracy (z wyjątkiem ekwiwalentu z tego tytułu ) został uchylony z dniem 1.01.2004r. Obowiązujący w ...

Jaką stawką są opodatkowane usługi szkolenia pracowników w zakładach pracy w zakresie bhp ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.05.2004r. o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego uzupełnione w dniu 08.06.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, jak niżej: Z treści złożonego zapytania wynika, że „świadczy Pan usługi w zakresie szkolenia pracowników z ...

Jesteśmy jednostką budżetową w skład której wchodzi internat, w którym prowadzona jest stołówka. Zatrudnionym kucharkom przysługują posiłki w czasie wykonywania pracy, bez prawa ekwiwalentu. czy należy naliczać i potrącać zaliczki na podatek dochodowy od wartości przysługujących posłków ? Czy naliczać koszty uzyskania przychodu w sytuacji gdy pracownik cały miesiąc przebywa na zwoklnieniu lekarskim, jego wynagrodzenie stanowi: kwota zasiłku chorobowego wypłacanego ze środków ZUS oraz dodatek stażowy wypłacany ze środków pracodawcy ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2004r. (data wpływu 27.04.2004r.), uzupełnione w dniu 20.05.2004r. informuje, że zgodnie z obowiązującym od 01.01.2004r. art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług umów zlecenia i umów o dzieło

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: W przedmiotowym piśmie pan Stanisław A. zwrócił się z zapytaniem o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania podatkiem ...

Zakład pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest zobligowany do zapewnienia pracownikom w czasie pracy wody zdatnej do picia lub innych napojów. Czy wartość tych napojów jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), potwierdza prawidłową interpretację przepisów przedstawioną w piśmie z dnia 15.04.2004 r. (które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 16.04.2004 r.) w zakresie zwolnienia z opodatkowania wydawanych pracownikom napojów, obowi ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bezpłatne posiłki wydawane kucharzom zatrudnionym w wojskowych jednostkach organizacyjnych strefy budżetowej, bezpłatne napoje dla pracowników oraz bezpłatne wyżywienie żołnieży zawodowych podczas pełnienia całaodobowych dyżurów?

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 25 maja 2004 r. uzupełnione o opłatę skarbową i własne stanowisko w sprawie w dniu 30 lipca 2004 r. informuje co następuje: Z dniem 1 stycznia 2004 r. uchylony został przepis art. 21 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dn ...

Generowanie strony w 10 ms