Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: napoje


Czy podlegają opodatkowaniu napiwki otrzymywane przez krupierów zatrudnionych w kasynach gier?

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza działając w trybie art. 14 a paragraf 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm), w odpowiedzi na pismo z dnia 29 stycznia 2004 r., wyjaśnia co następuje: Napiwki otrzymywane przez krupierów zatrudnionych w kasynach gier stanowią żródło przychodów, określonych w artykule 10 ust. 1 pkt 9 oraz w art. 20 ust. 1 ustawy o pod ...

Czy wartość wydawanej pracownikom wody mineralnej, kawy, herbaty podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z przepisem art.21 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fiycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministr ...

Czy posiłki spożywane przez pracowników w trakcie narad, szkoleń i innych spotkań służbowych są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 926 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściweg ...

Czy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (świadczeniami tymi są: bezpłatne wyżywienie w czasie wykonywania pracy i nieodpłatne zaopatrzenie w herbatę)?

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U Nr 14 z 2000r póz. 176 z późn. zm ) dotyczący zwolnienia od podatku dochodowego wartości napojów bezalkoholowych oraz posiłków wydawanych pracownikom do spożycia wyłącznie w czasie wykonywania pracy (z wyjątkiem ekwiwalentu z tego tytułu ) został uchylony z dniem 1.01.2004r. Obowiązujący w ...

Zakład pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest zobligowany do zapewnienia pracownikom w czasie pracy wody zdatnej do picia lub innych napojów. Czy wartość tych napojów jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), potwierdza prawidłową interpretację przepisów przedstawioną w piśmie z dnia 15.04.2004 r. (które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 16.04.2004 r.) w zakresie zwolnienia z opodatkowania wydawanych pracownikom napojów, obowi ...

Czy wydana herbata pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jeśli wydanie jej wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Pracowników ?

W art . 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 / zostały taksatywnie wymienione przypadkipodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, w tym także dostawa towarów, przez którą , zgodnie z art .7 ust.1 w/w ustawy , rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 w/w ustawy, za dostawę towaru uzn ...

właściwa stawka w odniesieniu do dostawy posiłków, napojów i usług stołówkowych

- w przedmiotowej sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług związanych z podawaniem napojów ( PKWiU ex 55.4 ) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych ( PKWiU ex 55.5) będzie miał zastosowanie przepis § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów ...

1/ Czy przyznany pracownikom limit stanowi ich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jako świadczenie wynikające z przepisów BHP korzysta ze zwolnienia z opodatkowania ?; 2/ Czy zakup kawy, czekolady i pozostałych akcesoriów urządzenia stanowi koszty bieżące działalności firmy, czy też należy traktować je jako koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem ?.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż w miesiącu lipcu 2004r. wprowadzono w dziale handlowym urządzenie do napojów, które funkcjonuje na zasadzie automatu, pobierającego ustaloną opłatę za wydany napój /kawa, czekolada na gorąco, itp./. Klienci, którzy zakupują towary mogą skorzystać z tego automatu. Poza odpłatnymi napojami na rzecz klientów pracodawca przyznał pracownikom dz ...

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych powodują otrzymane bonusy oraz czy wartość napoi przekazywana pracownikom wolna jest od podatku dochodowego?

Premia pieniężna udzielona przez dostawcę towarów z tytułu realizacji obrotu jego towarami jest pewnego rodzaju instrumentem ekonomicznym mającym na celu zachęcenie kontrahentów do realizacji zakupów w danej firmie i przez to zwiększenie jej obrotów. Może ona pełnić rolę rabatu-upustu, powodować obniżenie ceny sprzedaży wykazanej na fakturze VAT, bądź być dodatkowym przysporzeniem finansowym dla n ...

Generowanie strony w 6 ms