Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe

Opodatkowanie podatkiem VAT dla usług:- odpłatnego sporządzania posiłków dla innego Domu Pomocy Społecznej- odpłatnego świadczenia usług pralniczych dla innego DPS – sprzedaży posiłków dla pracowników DPS - zapewnienia mieszkańcom DPS lekarstw.

dotyczy: zapytania z dnia 29.07.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w sprawie stawki podatku dla świadczonych przez DPS usług: przygotowywania posiłków, pralniczych na rzecz innego DPS, dla sprzedaży posiłków w stołówce DPS na rzecz pracowników, dla sprzedaży lekarstw mieszkańcom DPS w kwocie ponad limit określony w ustawie o pomocy społecznej. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie d ...

Ustalenie kwoty obrotu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia w przypadku świadczenia usług dentystycznych oraz wynajmu lokali na cele mieszkaniowe i użytkowe.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Żarach, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.), informuje: Ze złożonego przez Pana pisma wynika, że prowadzi Pan wraz z żoną działalność gospodarczą na imię obojga małżonków w zakresie usług dentystycznych– przedmiotowo zwolnioną od podatku od towarów i ...

Czy występuje obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki podpisanej za granicą, w której pożyczkobiorca ma siedzibę za granicą, a przedmiot pożyczki (pieniądze) w dniu podpisu umowy znajdują się w kraju?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 23.02.2004 r. sp. z o.o. w sprawie udzielenia informacji, czy występuje obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki podpisanej za granicą, w której pożyczkobiorca ma siedzi ...

Czy US może zwolnić Wspólnotę Mieszkaniową od płacenia podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na fakt, że wydzierżawione przez wspólnotę urządzenia grzewcze muszą być poddane gruntownej modernizacji co wymaga wysokich nakładów finansowych?

W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach z dnia 20.11.2003 r., stanowiącego pisemną interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy stwierdza co następuje: ...

Obowiązek instalacji kasy przy świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa finansowego ( PKWiU 65.23 ).

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2002r. nr 234, poz. 1971 ze zm. ) " do dnia 31 grudnia 2004r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników sprzedających towary lub usługi wymienione w poz. 1-46 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży tych t ...

Jak należy opodatkować bony towarowe finansowane w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przyznawane emerytom lub rencistom, w związku z łaczącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika z dnia 26.03.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: W okresie przedświątecznym emeryci i renciści, byli pracownicy tej jednostki otrzymają bo ...

Czy w świetle art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28.07.1983r o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 142 poz. 1514 ) zwolniona będzie od podatku darowizna części zakładu usługowego prowadzonego przez jednego z małżonków , wchodzącego w skład majątku objętego ustawową wspólnością majątkową, jeżeli obdarowaną jest córka, która będzie prowadzić ten zakład w stanie nie pogorszonym, przez okres 5 lat od dnia dokonania darowizny?

Nabycie przez zstępnego (córkę) w drodze darowizny majątku (w tym majątku trwałego)przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji gdy współwłaścicielami tego majątku są (na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej) oboje małżonkowie i tylko jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą, podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn. (art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 ...

Utrata prawa do zwolnienia w podatku VAT, w przypadku rozpoczęcia wykonywania usług kierowania pojazdem na rzecz jednego podmiotu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim w związku z pismem Izby Skarbowej w Zielonej Górze Nr II-1/443-370/03 z dnia 04-03-2004 r., uzupełnia przesłaną odpowiedź zawartą w piśmie nr I-PD/415-16/03/AM z dnia 12- 06-2003 r. na Pana zapytanie z dnia 27 maja 2003 r. w części dotyczącej prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2003 roku w podatku od towarów i usług, w przypadku poszer ...Generowanie strony w 2 ms