Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hotele

Czy opodatkowaniu podlegają świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika w hotelu prywatnym

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia ponoszonego przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika w hotelu prywatnym – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm./ informuje : Zgodnie z art.21 ust.1 pkt ...

Stawki podatku VAT dla robót remontowo - budowlanych w budynku hotelowym (PKOB 1211)

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2003 r. znak L.dz. 71OHW/2003 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług wyjaśnia co następuje: Ośrodek Hotelowo-Wypoczynkowy sp. z o.o. dokonuje rozbudo ...

Czy kosztem uzyskania przychodu są n/wym. wydatki związane z zatrudnieniem męza osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, potwierdzoną aktem notarialnym oraz różne adresy zamieszkania: wynagrodzenie męża z tytułu umowy o pracę składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłacone za męża pracownika diety i ryczałty za hotel z tytułu wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych Czy mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt 10 i pkt 52 ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 29.12.2003r. roku złożone na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 wyżej cytowanej ustawy informuję: W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym przepisy prawa podatkowego stosuje się następująco: mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 1 i art. 23 ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług (VAT) opodatkować rozbudowę kompleksu sportowo - hotelowego, w skład którego wchodzą budynki o różnych symbolach PKOB (boiska i budowle sportowe PKOB 2411, budynki hoteli PKOB 1211, budynki kultury fizycznej PKOB 1265) ?

Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2004 r. opodatkowaniu według stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7 % podlega budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków wymienionych w p ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup sprzętu narciarskiego: narty z wiązaniami, buty i kombinezon narciarski?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik zakupił sprzęt narciars ...

1. Czy umowa małżeńska o rozszerzenie wspólności majątkowej na budynek „starego” i „nowego” hotelu spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług? 2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi, jak określić podstawę opodatkowania?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zapytanie dotyczy następującego stanu faktycznego. Pan oraz Pana żona prowadzicie odrębnie dzia ...

Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli hotel obok usługi własnej (noclegowej), świadczy dla grup turystycznych usługi nabyte (gastronomiczne), przewodnika, bilety wstępu, usługi transportowe podlega to szczególnym procedurom opodatkowania na zasadzie VAT marża wynikającym z art. 119 ustawy o VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu odpowiadając, zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) na wniosek z dnia 06.07.2004 r. (data wpływu 12.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje: Podatnik w swoim wniosku poinformował, że świadczy usł ...

Czy koszty ponoszone przez spółkę z tytułu organizacji wyjazdów zagranicznych dla osób zewnętrznych nie będących pracownikami spółki a powiązanych ze spółką umowami o współpracy, na które składają się opłaty za bilety lotnicze, hotele, przejazdy itp. będą dla spółki stanowiły koszt uzyskania przychodów ?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie podatnika z dnia 07.07.2004r.( data wpływu do tutejszego urzędu- 09.07.2004r.) informuje co następuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że spółka XXX S.A. w prowadzonej działalności gospodarc ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrot kosztów samolotu, hotelu, pociągu i innych uzasanionych wydatków poniesionych przez kandydata na pracownika?.

Odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 25.05.2004r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 28 maja 2004r.), złożone w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zwrotu wydatków p ...

1/Czy Spółka ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupu lekarstw do wyposażenia apteczek ?2/Czy Spółka może wystawić fakturę VAT / świadcząc usługi hotelowe i konsumpcyjne / na pozycję „ Organizacja szkolenia „ w dwóch pozycjach wpisując odpowiednio stawkę 7 % na faktycznie świadczoną usługę hotelową oraz stawkę 22 % na wartość sprzedanych towarów ?

Pismem z dnia 7 września 2004 r. / wpływ 9 wrzesień 2004r./ , zwróciła się Spółka do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz.535). Stan faktyczny: 1/ Spółka prowadzi obiekty hotelowo restauracyjne i celem zapewnienia gościom kompleksowych usług oraz zgodnie z przepisami BHP dokonała zakupu ...

Generowanie strony w 2 ms