Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc społeczna


Dotyczy wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja 2003 r. nr DEF/1330/1789/03, dotyczące opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wyjaśnia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. ...

Jestem mieszkanką Domu Pomocy Społecznej posiadającą orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym na stałe. Czy mam prawo żądać a płatnik, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek uwzględnić moje uprawnienia do odliczenia od dochodu kosztów mojego pobytu w DPS jako wydatki na cele rehabilitacyjne i pobierać składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od faktycznej kwoty mojego dochodu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. w sprawie odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach - działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obli ...


Czy dotacja otrzymana z Powiatu na prowadzenie placówki rodzinnej polega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego odnośnie zaliczenia do przychodów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dotacji otrzymanej z Powiatu M. na prowadzenie placówki rodzinnej - na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejm ...

Stawka podatku VAT na posiłki dla pensjonariuszy skierowanych przez MOPS, posiłki jednodaniowe dla najuboższych skierowanych przez MOPS oraz posiłki dla uczniów skierowanych przez MOPS.

W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować korzystanie ze stołówki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przez jego pensjonariuszy - symbol PKWiU nadany przez urząd statystyczny na podstawie przepisów o statystyce publicznej 85.32.16-00.00?

Domy pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, którą organizują organy administracji rządowej i samorządowej w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Dlatego też na podstawie przepisów o statystyce publicznej Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej nadano symbol PKWiU 85.32.16-00.00 „usługi opieki społecznej bez zakwaterowania, gdzie i ...

Czy dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny i stały zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są przychodem dla potrzeb podatku dochodowego?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do pracy i ma przyznany stały zasiłek z MOPS, który to zasiłek jest jego jedynym źródłem utrzymania. Od maja 2004 roku ma przyznany dodatek mieszkaniowy.O kwotę otrzymywanego dodatku mieszkaniowego pomniejszono wypłatę zasiłku.W przepisach zawartych w art. 10 – 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...

Podstawa opodatkowania

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymywanymi od podatników sygnałami o udzielaniu przez podległe Pani urzędy skarbowe rozbieżnych wyjaśnień w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby można było d ...

Czy roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach rozbudowy, nadbudowy lub prac modernizacyjnych części mieszkalnych domów opieki społecznej (sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 1130) podlegają stawce opodatkowania w wysokości 7 %?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 28.06.2004 r. (znak: GK.IV.700/45/04, z datą wpływu do tut. organu podatkowego 1.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jednostki, uzupełnione o własne stanowisko w sprawie pismem z dnia 12.07.2004 r. (znak: GKIV.700/60/04, z datą wpływu 13.07.2004 r.): czy na ...

Generowanie strony w 4 ms