Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarządzanie przedsiębiorstwem


Zasada opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej przez członka zarządu spółki prawa handlowego na podstawie kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, który wykonuje szerszą działalność niż określona w art. 13 ust.9 ustawy o pdof.

Osoby świadczące usługi w ramach działalności gospodarczej (z wyłączeniem usług o których mowa w art. 13 ust. 9 updf) mogą korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych i mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2001r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów (Dz. U. Nr 152 poz.1475) oraz art. ...

Czy Spółka, w której całość udziałów posiada podmiot zagraniczny, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty administracyjne poniesione poza granicami kraju oraz koszty zarządzania, którymi podmiot zagraniczny obciążył Spółkę ? Czy powyższe usługi można uznać za import usług ?

Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że działalność Spółki spełnia przesłanki uznania jej za zakład szwedzkiej Spółki. Stosownie do art. 3 ust.2 ustawy z dnia 15.021992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 5 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od doch ...

Jak należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, udokumentowane fakturą VAT, wystawioną w oparciu o zawartą umowę z dnia 01.12.2003r.? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem według zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest m.in. doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów, zarządzaniem, kierowaniem działalnością gospodarczą. Na podstawie umowy z dnia 01.12.2003r. podatnik wystawił fakturę VAT dokumentującą świadczenie usług będących przedmiotem umowy. Zgodnie z treścią umowy z dnia 01.12.2003r. charakter wykonywanych na jej podstawie usług polega na doradztwie w następującym zakresie:zarządzania operacyjnego i nadzoru nad następującymi obszarami spółki:-kwestie techniczne, sprzedaż bezpośrednia,-kontakty z partnerami handlowymi spółki (np. kontakty z nadawcami programów, spółdzielniami, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, itp.), -funkcjonowanie spółki zgodnie z istniejącymi przepisami prawa,-inne wynikające z bieżących problemów funkcjonowania spółki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscwy w Radomiu w zwiazku z udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu odpowiedzią z dnia 29.03.2004r. US 24/2150/4/2004 na zapytanie dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- na podstawie art. 14b par. 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)do ...

Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług doradztwa i zarządzania o symbolu PKD 74.14A.

Pismem z dnia 14 lutego 2004r., uzupełnionym 29 lutego 2004r. zwrócił się Pan z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług doradztwa i zarządzania o symbolu PKD 74.14A. Z pisma wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradztwa. i zarządzania, które pPismem z dnia 14 lutego 2004r., uzupełnionym 29 lutego 2004r. zwrócił się Pan z prośbą o ...

Prowadzę działalność gospodarcza w oparciu o umowy zawarte z kontrahentami polegającą na wykonywaniu zadań doradczych (a w 2003 r. również zadań zarządczych). W celu realizacji zadań firma moja od początku jej istnienia zatrudnia pracowników na stanowiskach: specjalista ds. organizacyjnych i administracyjnych, specjalista ds. księgowych i analiz ekonomicznych, specjalista ds. kontaktów z kontrahentami. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy wykonywane przeze mnie usługi należy traktować jako działalność gospodarczą, czy jako działalność wykonywaną osobiście ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 22.03.2004 r. zapytaniem dotyczącym kwalifikacji uzyskiwanych przez Pana przychodów do źródeł przychodów, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowy ...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 28.01.2004, uzupełnionym w dniu 23.02.2004 r., w sprawie: możliwości wyboru podatku liniowego wg stawki 19% od dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, wyjaśnia: Stosownie d ...

Czy usługi wykonywane w trybie art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione z podatku od towarów i usług oraz czy należy dokumentować je rachunkiem, czy też fakturą VAT? Czy w związku z wykonywaniem tych usług powinno się składać deklaracje dla podatku od towarów i usług i czy jest się podatnikiem mającym status podatnika VAT czynnego i jak długo?

Zgodnie z § 8 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97 poz. 970) – zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku czynności, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), j ...

Czy Spółka, która zawarła z Prezesem Zarządu umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem ma prawo do obniżania podatku VAT należnego o podatek wynikający z faktur wystawianych przez Prezesa Zarządu za usługi wykonywane na podstawie wskazanej umowy?

W powstałej sytuacji faktycznej zaastosowanie znajduje przepis par. 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towaró i usług(Dz. U. Nr 97, poz. 970). Powołane przepisy zwalniają od podatku od towarów i usług czynności wymienione w art. 13 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy w sytuacji gdy wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników spełniony jest warunek "zarządzania pośredniego przez nierezydenta z art.5 ust.9b pkt. 7 lit. c ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Według skladającego zapytanie wspomniany artykuł nie ma zastosowania w opisanej sytuacji ze względu na to, że fakt posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełnia przesłanek sprawowania zarządu.

Przedmiotem zapytania Podatnika jest wykładnia przepisu zawartego w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych /Dz. U. Nr 106, poz. 489, ze zm./, zwanej dalej ustawą, która wraz z innymi korespondującymi normami zawartymi w art. 5 ust. 9a i ust. 9b ustawy, określa przesłanki jakimi winien kierować się minister właściwy do spraw finansów publicznych w ...

Generowanie strony w 5 ms