Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: członek zarządu

Spółka dokonała zwrotu kosztów poniesionych przez członków zarządu spółki z tytułu noclegu podczas podróży służbowej. Członkowie zarządu nie posiadają statusu pracownika. Czy spółka prawidłowo zakwalifikowała poniesione wydatki do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, czy też wydatki te powinny stanowić koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2003 r. nr GK/66/03 w sprawie interpretacji przepisów podatkowych - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) podaje: - z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że spółka dokonała zwrotu kosztów poniesionych przez członków z ...

Dotyczy opodatkowania rezydenta Niemiec z tytułu udziału w zarządzie spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z ze. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskiwania dochodów za udział w zarządzie spółki z siedzibą w Polsce przez rezydenta Niemiec, informuje, ...

- dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji,

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji, up ...


Jaki art. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować w przypadku wypłaty diet, (czyli wynagrodzenia za posiedzenia), społecznym członkom rady nadzorczej i zarządu: art. 13 pkt 7 czy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody otrzymywane przez osoby należące do składu rad nadzorczych i zarządu spółdzielni mieszkaniowej są to przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W związku z powyższym zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, którzy dokonują wypłat ...


Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych pełniących funkcję członków zarządu Spółki z o.o. zamieszkałych na terenie Niemiec.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 marca 2003 roku dotyczące udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów osób zagranicznych pełniących funkcję członków zarządu Sp. z o.o. Drugi Urząd Skarbowy W Opolu na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, iż zgodnie ...

Czy dodatkowe wynagrodzenie wypłacone za pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie umowy zlecenia jest kosztem uzyskania przychodów w przypadku gdy osoba jest: członkiem zarządu a jednocześnie udziałowcem spółki i jej pracownikiem. członkiem zarzadu spółki i jej pracownikiem?

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku poz. 654 ze zm.) nie są kosztem uzyskania przychodów wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych z wyjątkiem wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pełnionych funkcji. Ograniczenie to nie ma jednak zastosow ...

Czy wypłata miesięcznego ryczałtu członkom Zarządu Spółki, którymi są nierezydenci za posiedzenia Zarządu odbywające się na terytorium Polski, przekazywane na ich konta za granicą i świadczenie wykonywane przez nierezydentów w postaci udziału w posiedzeniach Zarządu, byłyby importem usług, a co się z tym wiąże podlegałyby podatkowi VAT, zgodnie z zasadami opodatkowania importu usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia interpretację Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 4 marca 2004 r., nr PP-443/5/04 - w celu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym. Pismem opatrzonym datą 29 stycznia 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika ...

Czy wydatki związane z dojazdami prezesa zarządu do siedziby spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? Czy tego rodzaju świadczenia stanowią dochód podatnika?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie spółki z o.o. „B.” w K. (pismo z dnia 21.01.2004 r., bez znaku), uzupełnione oświadczeniem spółki z dnia 30.01.2004 r. (pismo – znak: L.dz. 149/01/2004) w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa ...

Generowanie strony w 3 ms