Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa najmu

Stawki ryczałtu

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2002 r. (wpływ do US: 05.12.2002 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: - Obowiązujące od 01.01.2003 r. przepisy ustawy z dnia ...

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 09.01.2003 r. (data wpływu - 14.01.2003) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych opisanej sprawie: W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991 roku ( ...

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługa najmu lokali użytkowych opodatkowana jest podstawową sta ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2002 r. informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odp ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.03 r. i działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 z 1997 r.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Z pisma wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą "E." Kielce ul. X. opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz wraz z żoną jest właścicielem nieruchomości, z której część zo ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

W związku z pismem z dnia 09.01.2003 r. (data wpływu - 14.01.2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) stanowi: "Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonani ...

Koszty uzyskania przychodów

Do Urzędu Skarbowego w Opatowie w dn. 08.01.2003 roku zwróciła się Pani o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania oraz odpisów amortyzacyjnych ww. środka trwałego. Z pisma wynika, że w 2001 roku zakupiła Pani lokal mieszkalny nadający się do gospodarczego wy ...

Przychody

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z najmu w 2003 r. w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 wymienia szereg zdarzeń, uznanych przez ustawodawcę za przy ...

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 17.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepis ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na Pani zapytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT najmu lokalu na cele użytkowe, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) o ...

Generowanie strony w 30 ms