Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: forma czynnosci prawnej


Pytanie Spółki brzmi: Czy wpłaty na poczet udziału w gruncie, dokonane na rzecz Spółki, przez nabywców nieruchomości mieszkalnych, przed l maja 2004r., podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, czy powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych pobieranym przez notariusza w dacie podpisania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży tego lokalu wraz ze związanym z nim udziałem w gruncie oraz kiedy powstanie obowiązek podatkowy od wspomnianych wpłat?

Spółka prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży mieszkań osobom fizycznym. Z wszystkimi klientami podpisane są umowy przedwstępne. Osoby nabywające lokal mieszkalny dokonują wpłat w systemie ratalnym na poczet prowadzonej inwestycji zgodnie z harmonogramem załączonym do umów przedwstępnych. Do dnia 1 maja 2004r. klienci dokonali na rzecz Spółki wpłat części wartości lokalu wraz z częścią ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy zlecenia u pracodawcy, z którym nie pozostaję w stosunku pracy (jednocześnie posiadam ustalone prawo do emerytury) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Wpływu na kwalifikację prawną dla celów podatkowych zawieranych przez podmioty umów cywilnoprawnych nie ma nadawanie poszczególnym umowom nazw nieodpowiadających ich rzeczywistej istocie, czyli ich treści (por. np. wyrok NSA z dnia 31 lipca 1995 r., S.A./Ka 1487/94). Ważne jest, aby treść stosunku cywilnoprawnego formułowana była jak najbardziej precyzyjnie, po wspólnym przemyśleniu przez strony z ...

Czy wydatki związane z dzierżawą linii technologicznych emitujących zanieczyszczenia, ponoszone na podstawie umów zawartych w 2003 r. bez zachowania wymaganej prawem formy aktu notarialnego, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 4 maja 2004 r. znak DRp/1467 oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 23 kwietnia 2004 r. Nr PD-1/005/2-66/04/WK wydanego w wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie z dnia 9 lutego 2004 r. Nr PD 1/3-423/1/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatk ...

Czy odpisy amortyzacyjne naliczone od budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków w formie spółki cywilnej stanowią koszt uzyskania przychodów, w przypadku gdy budynek ten zostanie wniesiony do spółki w postaci wkładu, bez sporządzenia aktu notarialnego ?

Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr.8, poz.60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 02.01.2006 r., (data wpływu do Urzędu 05.01.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej s ...

Czy wymagane jest spisanie z właścicielem umowy najmu lub użyczenia lokalu, czy wystarczy ustne lub pisemne zezwolenie właściciela na wykorzystanie lokalu jako siedziby mojej firmy?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.04.2006 r., uzupełnionego w dniu 25.04.2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 pkt 4b ustawy z d ...

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej przy odpłatnym zbyciu lokalu mieszkalnego nabytego po 1 stycznia 2007r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 14 ms