Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Komitet Integracji Europejskiej

- bezzwrotna pomoc zagraniczna a stawka podatku VAT.

Odpowiadając na pismo z dnia 24.10.2003 r. znak: FG-K-75-396/2003, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz z załączonych do pisma dokumentów wynika, że Fundacja w ramach programu pomocy zagranicznej udzieliła ...


Czy przysługuje prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% w przypadku świadczenia usług nabywanych za środki finansowe z bezzwrotnej pomocy zagranicznej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem 08.12.03 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.12.03 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych wyjaśnia: Zgodnie z § 62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych p ...
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dotacja otrzymana na sporządzenie narzędzia "software-owego" oraz opracowanie treści dla strony internetowej informującej o możliwościach korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.12.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r., uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Urząd Integracji Europejskiej przyznał Spółce dotację na sporządzenie narz ...

Jaka jest stawka podatku VAT na usługi współfinansowane ze środków programu PHARE SSG 2003 Unii Europejskiej - wykonywane bezpośrednio przez dostawcę usług , a jaka jest stawka podatku VAT na usługi wykonywane przez podwykonawców ?

Spółka xxxxxx zwróciła się do tutejszego Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny : Podatnik podpisał umowę z Miastem xxxxx na roboty współfinansowane ze środków programu Phare SSG 2003 Unii Europejskiej ( Projekt : Zintegrowany rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ...

Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług 0% w przypadku wykonania usługi polegającej na opracowaniu i wydrukowaniu formularza ankiety?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 08.03.2005 r., uzupełnionego w dniach 05.04.2005 r., 15.04.2005 r. i 10.05.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy podatnik może posiadać jeden rachunek bankowy wydzielony dla bezzwrotnej pomocy zagranicznej, obejmujący wszystkie wykonywane przez Wnoszącego zapytanie kontrakty finansowane przez instytucje Unii Europejskiej ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Generowanie strony w 56 ms