Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi konsultingowe

Czy koszty wykonywanych analiz, koszty usług doradczych, konsultacyjnych, i inne koszty związane z programem restrukturyzacji i konsolidacji podsektora dystrybucji dotyczące tworzenia grupy L-6 stanowią koszty uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego przeniesienia.

W świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Sformułowanie powołanego przepisu sprawia, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, poniesione w celu uzysk ...

Zakres stosowania 22 % stawki VAT w stosunku do usług w zakresie zarządzania.

W związku z pismem z dnia 06 grudnia 2003 r., uzupełnionym w dniu 09 stycznia 2004 r. oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) o obowiązku organu podatkowego do udzielania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie wyjaśnia: Stan faktyczny - Podatnik p ...

Czy działalność gospodarcza w zakresie usług marketingowo-konsultingowych w branży papierniczej od 1 stycznia 2004 r. mogą być opodatkowane w formie ryczałtu.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług marketingowo-konsultingowych w branży papierniczej zakwalifikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do działu 7413 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - badanie rynku i opinii publicznej. W złożonym wniosku zwraca się Pan z zapytaniem, czy ww. usługi od 1 stycznia 2004 r. ...

Czy będąc członkiem zarządu, członkiem rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego, mogę wystawiać faktury, a na ich podstawie pobierać wynagrodzenie w tych spółkach ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 28.01.2004 r., uzupełnionym w dniu 05.03.2004 r., w sprawie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie usług doradczych i konsultingowych świadczonych m. in ...

Czy od 1 maja 2004 r. usługi konsultingowe świadczone w kraju na rzecz kontrahentów francuskich korzystają z preferencyjnej stawki w wysokości 0%?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 25.05.2004 r. uprzejmie informuje: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie posługuje się pojęciem „eksportu usług”. Zasady opodatkowania usług ...

Czy podatnik może dochody uzyskane z działalności gospodarczej opodatkować wg 19 procentowej stawki.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług konsultingowych, podpisał kontrakt z byłym pracodawcą na wykonanie prac określonych w umowie jako „Czynności Menedżera Projektu”. Zdaniem Podatnika może on skorzystać z prawa do opodatkowania swoich dochodów stawką liniową, bowiem usługi, które obecnie świadczy nie odpowiadają czynnościom, jakie wykonywał na rzecz byłeg ...

Miejsce świadczenia i sposób opodatkowania usług doradczych, konsultingowych, biurowych i pomocniczych do usług transportowych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług n ...

Czy usługi budowlane podlegają opodatkowaniu w Polsce jeżeli odbiorcą usługi jest kontrahent zagraniczny a usługa świadczona jest na obiekcie stałym w Polsce.

Odpowiadając na pismo Strony zgodnie z art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadc ...

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sporządzeniem audytu sytuacji prawnej przedsiębiorstwa w przypadku kupna majątku i wniesienia go w formie aportu do nowoutworzonej Spółki w momencie ich poniesienia, czy też w okresie po nabyciu przedsiębiorstwa?

W związku ze skierowanym w dniu 11 sierpnia 2003 r. zapytaniem w sprawie podania urzędowej interpretacji dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z obsługą prawną w tym na przeprowadzenie audytu sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, którego masę upadłościową zamierza kupić i wnieść do nowo powołanej Spółki X, w skład której wchodzi m.in. Y Spółka z o.o., dz ...

Czy koszty związane z dodatkową emisją akcji dla uprawnionych pracowników (opłaty notarialne i sądowe, usługi prawne i doradcze, koszty sporządzenia druku i dystrybucji prospektu emisyjnego, opłaty giełdowe, koszty oferowania papierów wartościowych, itp.) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), uwzględniając brzmienie art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) ?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z zapytaniem: Czy koszty związane z dodatkową emisją akcji dla uprawnionych pracowników (w p ...

Generowanie strony w 10 ms