Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: związek przyczynowo-skutkowy

Czy koszty wykonywanych analiz, koszty usług doradczych, konsultacyjnych, i inne koszty związane z programem restrukturyzacji i konsolidacji podsektora dystrybucji dotyczące tworzenia grupy L-6 stanowią koszty uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego przeniesienia.

W świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Sformułowanie powołanego przepisu sprawia, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, poniesione w celu uzysk ...

Podatnik zapytuje: - czy wydatki na remont wiaty, dotyczące wymiany okna, podłóg, malowania, wymiany instalacji elektrycznej, kanalizacji i wymiany ogrzewania gazowego łącznie z wymianą pieca, poniesione przed rozpoczęciem użytkowania tego obiektu, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności ? - czy diety przysługujące zatrudnionemu kierowcy mogą być obliczane i wpisywane do księgi przychodów i rozchodów na podstawie listów przewozowych, jedną pozycją w miesiącu dowodem wewnętrznym? - czy opłaty za winiety drogowe stanowią koszt uzyskania przychodu ?

Ad. 1 Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m. in. budynki, budowle oraz lokale będące odrębną wł ...

uzupełnić

Odpowiadając na pismo P. S.A. z dnia 3.02.2004 r. (bez znaku), zawierającego prośbę o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonej „z góry” zaliczki na poczet czynszu dzierżawnego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz ...

Czy podatek akcyzowy, który nie został wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatek nieuznawany za koszty uzyskania przychodów, może stanowić składnik kosztów uzyskania w działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14 a) § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Żarach, odpowiadając na pytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia (data wpływu do Urzędu), uprzejmie informuje: Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi sprzedaż gazu propan-butan do tankowania pojazdów, płacąc od uzyskanych pr ...

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych oraz w zakresie nabywania i budowania nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży, zakupił działki budowlane pod budowę mieszkań zapytuje czy wydatki poniesione na: zakupienie działek, opłaty notarialne, zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę mieszkań stanowią koszt uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Oznacza to w praktyce, że podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania wszelkie wydatki, koszty, straty i inne wartości o ty ...

Spółka poniosła wydatki związane z instalacją łącza telefonicznego w mieszkaniu członka zarządu. Czy wydatek poniesiony w związku z instalacją szybkiego łącza telefonicznego stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki; Czy równowartość w/w wydatku stanowi dla członka zarządu przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 25 lutego 2004 roku, uzupełnionym pismem z dnia 29 marca 2004 roku (data wpływu – 30 marca 2004 roku). Pytanie Spółki dotyczy instalacji sz ...

Czy i w jakim momencie podatnik prowadzący zakład pracy chronionej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu naliczony podatek od nieruchomości?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 10.02.2004 r. (znak: Pdf-415/2/04): Istota pytania sprowadza się do udzielenia informacji czy i w jakim ...

Czy dwa autobusy zarejestrowane na moją żonę (będące jej własnością) muszę przerejestrować na siebie, by odliczać koszty związane z ich eksploatacją (paliwo, naprawy, amortyzacja i inne)? Samochody te są wykorzystywane tylko do prowadzenia mojej działalności gospodarczej. Problem ten wynikł z powodu nieotrzymania licencji na przewóz osób przez moją żonę, więc firmę przewozową musiałem wziąć na siebie. Żona prowadzi odrębną od mojej działalności działalność gospodarczą, w której przedmiotowe autobusy (z uwagi na brak odpowiedniej licencji umożliwiającej ich wykorzystanie w jej działalności) są jej zbędne. Uważam, że w tych okolicznościach mam prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów mojej indywidualnej działalności wydatki eksploatacyjne, które ponoszę używając w tej działalności przedmiotowych autobusów. Nie mam natomiat prawa, nie będąc ich właścicielem zaliczać w podobny sposób do kosztów wydatków (amortyzacja, czy ubezpieczenia), które właścicielka autobusów ponosi z tego tylko powodu, że jest właścicielem powyższego majątku, chociaż faktycznie go nie używa.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 10.05.2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 26.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad zaliczania do kosztów uzyskania przycho ...

Czy limit 0,25 % przychodu określony w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym oraz działalności, z której dochód zwolniony jest od podatku oblicza się od całkowitego przychodu z działalności gospodarczej, czy też od przychodu z działalności opodatkowanej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.03.2004 r. (data wpływu 16.03.2004 r.) dotyczące sposobu obliczania objętych limitem (0,25 % przychodu) kosztów reprezentacji i reklamy, w ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w zakresie budownictwa (projektowo-wykonawczego) wydatku związanego z zakupem okularów do pracy przy komputerze.

W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 12 marca 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w zakresie budownictwa (projektowo-wykonawczego) wydatku związanego z zakupem okularów do pracy przy komputerze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordy ...

Generowanie strony w 21 ms