Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: potwierdzenie

Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

dotyczy: Pani zapytania z dnia 01.09.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w sprawie potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z par. 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. ...

Data powstania przychodu z tytułu eksportu towaru oraz podstawa do zliczenia sprzedaży do eksportowej i zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia będące prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje, iż: Zgodnie z art. 12 ust. 3 b ...

Czy wystawione przez administratora wynajmowanego lokalu „potwierdzenie wpłaty” z tytułu części należności za czynsz może być dowodem księgowym będącym podstawą do zaksięgowania ww. wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Zgodnie z § 4 przedłożonej kserokopii umowy najmu „najemca będzie płacił wynajmującemu czynsz w wysokości 6.000,00 zł miesięcznie za całą wynajmowaną powierzchnię”. Z kolei § 6 przedmiotowej umowy stanowi, że „na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Wynajmujący nalicza podatek VAT od wartości czynszu za lokal zgodnie z ww. przepisami. Podatnikom VAT Wynajmuj ...

Czy dokument elektroniczny może być uznany jako potwierdzenie dokonania darowizny np. na szkołę, kościół?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. w sprawie udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od ...

Spółka zo.o. zwraca się z zapytaniem w związku z art.42.3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług w nastepującym zakresie: czy dowody, o ktorych mowa w punkcie 3 i 4, stanowiące dokumenty potwierdzające dostarczenie dostawy, muszą być wystawione na oddzielnych dokumentach tj. oddzielna specyfikacja poszczegolnych sztuk ładunku, oddzielny dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego.Czy skumulowane dane na fakturze sprzedaży oraz dokumenty przewozowe spełniają warunki zawarte w art.42 ustawy od towarów i usług ?

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywc ...


Urzędy celne wyjścia w Państwach Członkowskich UE stosują różne pieczęcie dla potwierdzenia wywozu towaru poza obszar celny WE. W praktyce zdarza się, że potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium UE ma postać jedynie pieczęci z oznaczeniem urzędu granicznego, jednakże bez datownika. W takiej sytuacji Podatnik zwrócił się z pytaniem, jak określić prawidłowy moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów?

Działając na podstawie przepisu art. 14a paragraf 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 06.09.2004 r. (data wpływu do tut. organu 17.09.2004 r.) We wniosku Podatnik przedstawił następ ...

Podatnik wyjaśnia, iż jako eksporter wysyła towar do krajów trzecich tj. Ukraina, Rosja jednak w większości przypadków nie dostaje z Urzędów Celnych granicznych deklaracji eksportowych SAD. Pytanie Podatnika brzmi: Czy można uznać za potwierdzenie eksportu dokument przewozowy CMR z pieczątką granicznego Urzędu Celnego o opuszczeniu Rzeczpospolitej Polskiej?

Zgodnie z art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) eksportem towarów jest potwierdzony przez graniczny urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, a obowiązek podatkowy w tymże eksporcie powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wyjścia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Forma tego potwierdz ...

Czy potwierdzenie przyjęcia towarów, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 4, może zostać dokonane przez osobę upoważnioną do wydania takich potwierdzeń w imieniu i na rzecz nabywcy?

dotyczy: informacji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 04.06.2004 r. nr PP- II-443-8/2004/WD w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uzupełnia od ...

Czy w przypadku braku przez podatnika dokumentu celnego, w którym urząd celny wyjścia potwierdza wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, podatnik może zastosować stawkę 0 % VAT na podstawie posiadanego zaświadczenia wystawionego przez urząd celny stwierdzającego fakt opuszczenia terytorium WE przez eksportowany towar?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2.09.2004 r. (znak: FK/1/1/2004, data wpływu do tut. organu w dniu 3.09.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje jak niżej: Podatnik w swoi ...

Generowanie strony w 3 ms