Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencja działalności gospodarczej

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

Czy nota księgowa - wystawiona na zakup materiałów, może być dowodem, stanowiącym podstawę zaliczenia tegoż zakupu do kosztów uzyskania przychodów ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 30 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 9 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie ...

W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 117, poz. 1228) zmienione zostały zasady dotyczące zwolnień podatkowych dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych. Zarazem zmianie uległy rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, szczegółowo określające zasady pro ...

Czy podatnik prowadzący indywidualną praktykę lekarską w Koninie oraz Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej w innym województwie, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług może prowadzić jedną książkę przychodów i rozchodów dla obu tych działalności ?

Z przedstawionego w piśmie stanu w przedmiotowej sprawie oraz z dokumentów złożonych w tut.Urzędzie Skarbowym wynika, że Podatnik prowadzi indywidualną praktykę lekarską oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Podatnik nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług a jako siedzibę podał X. Na tle takich okoliczności strona występuje z zapytaniem, czy w takim przypadku może prowadzić jedną ksi ...

Stawka podatku VAT dla usług związanych z poprawą kondycji fizycznej, usług fryzjerskich, usług gastronomicznych, wynajmu lokali użytkowych oraz obowiązek posiadania kasy rejestrującej przy świadczeniu ww. usług.

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W poz. 25 załąc ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnicy będą mogli nadal opodatkowywać na dotychczasowych zasadach prowadzoną pozarolniczą działalność gospodarczą?

Stan faktyczny: Podatniczka wraz z mężem prowadzi działalność gospodarczą wykonywaną na imię obojga małżonków – dochody osiągane z tej działalności opodatkowują na zasadach ogólnych rozliczając dochody po 50% na każdego. Działalność tą podatnicy prowadzą na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (tzw. spółkę małżeńską, która nie posiada formy spółki cywil-nej). W związku ze ...

Przekazanie firmy prowadzonej na imię obojga małżonków w formie spółki małżeńskiej do prowadzenia przez jednego, nie likwidując działalności.

PISEMNA INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE PODATNIKA, W KTÓREJ NIE TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE PODATKOWE LUB KONTROLA PODATKOWA ALBO POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM, UDZIELONA W TRYBIE ART.14A USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU ORDYNACJA PODATKOWA ( DZ.U. NR 137, POZ. 926 ZE ZMIANAMI) Pismem z dnia 28 września 2004 roku, (wpływ do tutejszego ...

Czy w związku z faktem zmiany wspólnego wpisu będę wpisany pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym samodzielnie można w świetle przepisów uznać, że moja firma kontynuuje działalność i wykreślenie z ewidencji małżonki nie ma żadnego wpływu na obowiązki i rozliczenia w zakresie VAT?

Sformułował Pan też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż:uważa, że wykreślenie małżonki z ewidencji działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na rozliczenia i obowiązki z VAT. Prowadzona firma o nazwie ... kontynuować będzie nieprzerwanie działalność gospodarczą i skutek w ewidencji działalności gospodarczej nie będzie miał żadnego wpływu na rozliczenia i obowiązki w zakresie podat ...

Czy jest możliwe prowadzenie dwóch rodzajów działalności gospodarczej – dotychczasowej - bazy danych oraz nowej - Kancelarii Radcy Prawnego - w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jaki jest sposób ujawnienia nowej działalności w urzędzie skarbowym, jaki jest sposób prowadzenia księgowości tych działalności w przypadku gdy dotychczasowa działalność rozliczana jest w oparciu o księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia informacji w następujących sprawach: 1) możliwości prowadzenia dwóch działalności gospodarczych – dotychczasowej - bazy danych oraz nowej - Kancelarii Radcy Prawnego- w oparciu o wpis do ewidencji dzia ...

Dotyczy określenia statusu prawnego spółki cywilnej małżonków po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.01.2005 r. (data uzupełnienia: 23.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego stwierdza, ...

Generowanie strony w 3 ms