Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłaty dodatkowe

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

- w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej kwot: tj. kwoty zasądzonej przez Sąd Okręgowy w G., odsetek od tej kwoty, kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej, a także termin w jakim powyższe kwoty powinny zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Pismem z dnia 18.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 22.08.2003 r.) – właściciel Zakładu Poligraficznego "E." zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 05.12.1997 r. podpisał Pan umowę leasingu operacyjnego z Best Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w T. Przedmiotem leasingu była maszyna fleksograficzna o wartości netto 1 ...

Czy pobieranie opłat na zmniejszenie kosztów uytzymania przedszkoli i stołówek szkolnych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu przepisów art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zdefiniowała pojęcie usługi, przez które należy rozumieć „usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej, a także roboty budowlano- montażowe”. Z usługami mamy do czynienia, gdy wykonywane czynności skierowane są na zewnątrz przedsiębi ...

Zgodnie z warunkami wcześniej podpisanych umów dzierżawy samochodów, Spółka została obciążona opłatą z tytułu wcześniejszego ich rozwiązania, w wysokości 20% sumy miesięcznych opłat, pozostałych do zakończenia okresu dzierżawy. Czy wspomnianą powyżej opłatę, uiszczoną wobec wcześniejszego rozwiązania umów dzierżawy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W piśmie Podatnika sformułowany został następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność handlową w oparciu o własną sieć sprzedaży. W tym celu zawarła kilka umów dzierżawy samochodów ciężarowych na okres trzech lat. Płatności za wykorzystywane auta określono w EUR w równych kwotach przez cały czas trwania umowy i każdorazowo przeliczano na PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia faktury. W sytu ...

Podatnik wnosi zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w obrocie nieruchomościami, które to zadania wykonuje, jako organ reprezentujący oraz Skarb Państwa (zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej) w związku z obowiązującą ustawą.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie jednostki wniesione w dn. 27.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje : Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Pod ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować: - pośrednictwo w sprzedaży biletów lotniczych na transport osób (na liniach krajowych i międzynarodowych) oraz - pobór opłat dodatkowych za wystawiony bilet lotniczy. Zdaniem Podatnika winno się stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% w przypadku pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych zagranicznych oraz stawkę 7% dla biletów krajowych . Opłaty dodatkowe Podatnik traktuje jako element ceny biletu stosując na podstawie innych przepisów odpowiednio stawkę 0% i 7%.

Zasady opodatkowania i stawki podatku VAT określają przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy, tj. m.in. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). I tak zgodnie z art. ...


Stan faktyczny: Przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób w komunikacji międzymiastowej. Jest upoważnione do kontroli dokumentów przewozu osób czyli tzw. biletów. W stosunku do podróżnych, którzy nie wykupili biletu uprawniającego do korzystania z usługi przewozowej oprócz właściwej należności za usługę przewozową pobierana jest opłata dodatkowa, która ma charakter sankcji finansowej, zgodnie z art. 33 a ustawy z dnia 15.11.1984 r. " Prawo przewozowe" i Rozporządzenia MT i GM z dnia 09.04.1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy. Ponieważ kwoty opłaty dodatkowej są wysokie, bardzo często podróżny nie uiszcza natychmiastowo opłaty dodatkowej, ale kontrolujący wystawia mu dokument zobowiązujący do uiszczenia tej opłaty. Podróżny wpłaca wtedy opłatę sankcyjną na konto Przedsiębiorstwa lub bezpośrednio do kasy firmy, a bardzo często są to kwoty trudne do wyegzekwowania. Zapytanie: 1. Czy kwota opłaty dodatkowej staje się przychodem podatkowym w momencie wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty, czy kasowo w , momencie wpływu pieniędzy do firmy?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 , poz. 926 ze zm. ), w związku z zapytaniem Przedsiębiorstwa z dnia 09. 11. 2004 r. (data wpływu do Urzędu 16.11.2004 r.) –– Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie przedstawia stanowisko w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 15. 02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tek ...

Opodatkowanie podatkiem VAT opłat dodatkowych pobieranych w ramach kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. - zgodnie z brzmieniem obowiązujący w dacie złożenia wniosku) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 grudnia 2004r. (data wpływu) dotyczące zastosowania nowej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat pob ...

Dotyczy monentu i prawidłowości księgowania w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem uprawnień do wynajmu powierzchni handlowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, stosownie do art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2005 r., zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego nr PDII-423-4/JJ/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach Jak wynika z wniosku z dnia ...

Generowanie strony w 26 ms