Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakłady (oddziały) osób prawnych

Czy podatnik, będący jednostką budżetową gminy może być, w świetle przewidywanych zmian statutu podatnika, odrębnym od gminy podatnikiem podatku od towarów i usług.Ze złożonego wniosku wynika, że zmiany statutu przewidują zarządzanie przez podatnika powierzonymi w zarząd nieruchomościami gminy poprzez m.in. zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi o utrzymanie zasobu (konserwacje, remonty), wybór i podpisywanie umów z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami za pomocą własnych komórek organizacyjnych podatnika, wybór najemców lokali użytkowych i podpisywanie z nimi umów najmu, zawieranie umów najmu z najemcami lokali mieszkalnych, a także czasowe zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym przejmowanym do obsługi na podstawie zarządzeń Prezydenta. Strona wskazała, iż majątek stanowiący zasoby komunalne jest powierzony jej w zarząd. Zgodnie z nowym statutem, sprawowanie zarządu zasobem komunalnym przez podatnika polegać ma na dysponowaniu majątkiem w zakresie zawierania przez niego umów najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych, zawierania umów dzierżawy na pozostały zasób, sprawowanie zarządzania bezpośrednio przez swoje komórki organizacyjne lub przez licencjonowanych zarządców, wyłonionych przez podatnika w wyniku postępowania w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych i zawieranie przez podatnika z wyłonionymi w ich wyniku wykonawcami umów o utrzymanie zasobu (usługi z zakresu eksploatacji, konserwacji i utrzymania w czystości) a także umów o wykonywanie robót remontowych. Strona wskazała ponadto, że zarząd powierzonym majątkiem sprawować będzie również poprzez windykację należności gminnych od najemców i dzierżawców dotyczących zarządzanego zasobu za cały okres zwłoki. Zdaniem wnioskującego zmieniony statut upoważnia go do dysponowania powierzonym majątkiem oraz do zawierania umów dotyczących zarządzanego zasobu, gdzie stroną umowy jest podatnik. Ponadto strona wskazała, iż jako jednostka budżetowa gminy, sporządza jednostkowy bilans, gdzie w aktywach zawarta jest wartość powierzonego w zarząd majątku, a pozostałe pozycje bilansowe wynikają z operacji związanych z uzyskiwanymi wpływami z najmu oraz dzierżawy powierzonego majątku oraz ponoszonymi wydatkami na jego utrzymania i zarządzanie.

Odpowiadając na postawiony przez podatnika problem, należy wskazać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytor ...

Rejestracja państwowej jednostki nie posiadającej osobowości prawnej jako podatnika VAT czynnego na podstawie art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz zastosowanie art. 157 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy w stosunku do powyższej jednostki.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 08.04.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług informuje: W myśl art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2 ...

Czy gospodarstwo pomocnicze powołane przez organy władzy publicznej do wykonywania określonych zadań jest w tym zakresie podatnikiem podatku VAT, czy stanowi oddział, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o VAT z dnia 08.01.1993 r., czy po 01.05.2004 r. nadal będzie odrębnym podatnikiem?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 07.05.2004 r. w sprawie wątpliwości Jednostki czy Ośrodek, będący gospodarstwem pomocniczym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, po 01.05.2004 r. nadal będzie odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług i czy nadal będzie posługiwał się nadanym numerem identyfikacji podatkowej NIP oraz w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług wykonywanych ...

Czy Zakład Usług Niemedycznych będący oddziałem może posługiwać się w sprawach nie związanych z VAT np. w podatku PIT-4 – numerem identyfikacji podatkowej nadanym dla oddziału ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 10.05.2004 r., znak: L.Dz. 1051/2004 zapytanie uzupełnione pismem z dnia 25.05.2004 r. (data wpływu 26.05.2004 r.) znak: L.dz. 1203/2004 informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w odniesi ...

Urząd Miasta zwrócił się z zapytaniem, czy jednostki budżetowe i zakłady powołane przez Gminę, które na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) rozliczały się jako odrębni podatnicy podatku VAT nie tracą statusu podatnika po 1 maja 2004r.

Pismem z dnia 11 maja 2004r. Urząd Miasta zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy jednostki budżetowe i zakłady budżetowe powołane przez Gminę, które na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) rozliczały się jako podatnicy podatku VAT, nie tracą statusu podatnika po 1 maja 2004r. W opinii Gminy zakłady i jednostki budżetowe, k ...

Czy oddziały Stowarzyszenia zarejestrowane w Sądzie jako oddzielne podmioty w świetle art. 160 ustawy o VAT są oddzielnymi podmiotami ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 06.05.2004 r. zapytanie (uzupełnione pismem z dnia 28.05.2004 r.), informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Zapytanie ...

Czy jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego - która została powołana Uchwałą Zarządu na podstawie § 33 ust. 1 statutu w zw. z art. 10 ust. 2 oraz art. 17 ust. 1a ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, zarejestrowana w GUS pod wyodrębnionym numerem REGON oraz w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT - jest podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?

Od 01 maja 2004 r. zakłady (oddziały) osoby prawnej samodzielnie sporządzającej bilans nie mogą być odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 157 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - oddziały (zakłady) osób prawnych straciły z dniem 01 maja 2004 r. status samodzielnego podatnika VAT. Osoba prawna, której oddziały ...

Czy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie od dnia 1 maja 2004r. jest uznawany za podatnika VAT na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku oraz z załączonych materiałów w postaci odpisu aktualnego statutu Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Ciechanowie wynika, że Centrum Kształcenia w Ciechanowie (zmiana nazwy z „Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ciechanowie” od dnia 17 czerwca 1999r. -uchwałą nr 13/99) został powołany przez osobę prawną - organ zało ...


Czy w związku z nowymi przepisami zakład (oddział) osoby prawnej, samodzielnie sporządzający bilans, który był dotychczas samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego traci prawo do samodzielnego rozliczania się z podatku VAT, a jeśli tak, czy musi o tym fakcie powiadomić urząd skarbowy i czy konieczne jest zaprzestanie ewidencji sprzedaży na drukarce fiskalnej z NIP-em zakładu (oddziału)?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 6.05.2004 r. (z datą wpływu 6.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Generowanie strony w 4 ms