Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: adwokat

Jestem adwokatem członkiem Zespołu Adwokackiego. Czy możliwe jest korzystanie przeze mnie z przewidzianej w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych formy opodatkowania w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku ( tzw. podatek liniowy )?

W świetle przepisów art.9 a ust.2 w związku z ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm) -podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej o jakiej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 mogą wybrać w 2004r. sposób opodatkowania dochodów z tej działalności na zasadach określonych w art.30 c tj. 19 % podstawy obliczen ...

Czy adwokat i radca prawny ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów obowiązkowe składki członkowskie na rzecz organów adwokackich i radcowskich w przypadku gdy wykonywanie zawodu radcy prawnego zostało zawieszone ze względu na wykonywanie zawodu adwokata?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r (uzupełniono pismem z dnia 17.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje: Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 us ...

Czy w przypadku opodatkowania 19% podatkiem liniowym można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wartość płaconych składek korporacyjno-zawodowych na Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz kwoty obowiązkowego ubezpieczenia OC adwokatów i radców prawnych?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) „kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Obowiązkowe składki opłacane w związku z przynależnością do korporacji zawodowych adw ...


1. Czy mogę fakturę wystawioną przez adwokata wpisać w swoje koszty w związku z prowadzoną działalnością? Będąc w pracy w miejscowości (...) uczestniczyłem bezpośrednio w wypadku samochodowym, gdzie to niesłusznie postawiono mi zarzut spowodowania wypadku. Wówczas w zaistniałej sytuacji niezbędny był obrońca. 2. Czy koszty mojej korespondencji (przesyłek pocztowych) związanych z pracą, są moimi kosztami? (udokumentowane potwierdzeniami nadania na których są tylko dane adresata - przyp. US)

1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodu zdefiniowane zostało w zdaniu pierwszym art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienio ...


Źródła przychodów

Stosownie do przepisów art. 24 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy brzmieniu: w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczy ...

Czy wykonywanie czynności zleconych przez sąd, polegających na obronie z urzędu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zatem również świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia cz ...

Jestem adwokatem prowadzącym kancelarię adwokacką. W ramach swojej działalności prowadzę sprawy, w których jestem wyznaczony jako pełnomocnik lub obrońca z urzędu. W sprawach karnych obrońcą wyznacza mnie sąd lub prokurator, a w sprawach cywlinych Okręgowa Rada Adwokacka. Z tytułu prowadzenia spraw z urzędu sąd przyznaje na moją rzecz wynagrodzenie. Czy sąd czyni w sposób prawidłowy pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od całego wynagrodzenia?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2004r. (data wpływu 21.10.2004r. – przekazane zapytanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście w części dotyczącej interpretacji przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych), informuje, że w świet ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokackich, polegających na obronie oskarżonego z nakazu prezesa sądu I instancji – na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W zapytaniu z dnia 3 czerwca br. przedstawił następujące sytuacje: 1) Prezes Sądu I instancji, zarządzeniem nakazał podatnikowi obronę oskarżonego. Po wykonaniu przez niego tych czynności, zasądzono jemu w wyroku z dnia 10 kwietnia br. opłatę za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości w wys. 1.000 zł. Wyrok uprawomocnił się w dniu 17 kwietnia br., natomiast ww. kwota zostanie wypłacona dopiero w dniu 20 sierpnia br.; 2) Po wykonaniu czynności adwokackich nakazanych przez sąd I instancji, została wniesiona apelacja, w której podatnik uczestniczył jako obrońca oskarżonego. Z tego tytułu zasądzono jemu dodatkowo kwotę 420 zł – np. w dniu 20 czerwca br., która to kwota zostanie wypłacona w dniu 30 września br.; 3) Sąd I instancji zlecił obronę oskarżonego innemu adwokatowi, jednak podatnik w zastępstwie, na mocy udzielonego przez adwokata pełnomocnictwa substytucyjnego, wykonał te czynności. Wobec powyższego, prosi o wyjaśnienie: - czy ww. czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy podatek ten jego obciąża? - z jakim dniem uznaje się wykonanie czynności obrony oskarżonego opisanych w pkt 1 i 2? - w związku z tym, że zasądzone wynagrodzenie oblicza sąd i odprowadza na rachunek organu podatkowego kwotę podatku dochodowego z tego tytułu, czy istnieje możliwość potrącania przez sąd również kwoty podatku od towarów i usług? Ponadto z tytułu podatku VAT podatnik rozlicza się metodą kasową, wobec powyższego kto odpowiada za zwłokę w odprowadzeniu podatku VAT w przypadku gdy od daty wykonania czynności upłynie więcej niż 90 dni?

Przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058) przewidują udzielanie przez adwokata pomocy prawnej z urzędu, w okręgu sądu rejonowego, w którym ma on wyznaczoną siedzibę zawodową (art. 21 ust. 3 ww. ustawy). Adwokat ustanowiony obrońcą z urzędu, w wypadku kolizji terminów i innych przeszkód, może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego innemu adwoka ...

Generowanie strony w 2 ms