Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzęt rehabilitacyjny

- w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedawanych w 2003 r. przez Spółkę krzeseł biurowych obrotowych, sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 36.11.11.55.0,

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. (data wpływu do US 12.11.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.11.2003 r. (data wpływu do US 24.11.2003 r.) w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla sprzedawanych w 2003 r. przez Spółkę krzeseł biurowych obrotowych, sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 36.11.11.55.0, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 a § 1 i ...

Czy inwalida III grupy ma prawo odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2003r. na zakup sprzetu rehabilitacyjnego?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku (...), stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W myśl art. 26 ust. 7 a pkt. 3 ...

Czy podatniczka mająca orzeczoną przez lekarza orzecznika ZUS częściową niezdolność do pracy na czas określony może odliczyć od dochodu wydatek poniesiony w 2003r. na zakup urządzenia do hydromasażu i kąpieli perełkowej z ozonowaniem "Hydroterm", udokumentowany rachunkiem?

Zgodnie z art.26 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiazujacym w 2003r., podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z a ...

Czy osoba z I grupą inwalidzką, z dysfunkcją narządu ruchu może odliczyć od dochodu wydatek poniesiony w 2003r. na zakup pralki automatycznej?

Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 14 z 2000 r., poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiazujacym w 2003r., odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Warunkiem odliczenia tych wydatków jest ...

Czy osoba posiadajaca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2003r. na zakup gorsetu dla amazonek (po operacji piersi) i sprzętu gospodarstwa domowego pracującego na parę, który pozwala oszczędzać spuchniętą i bolącą rękę (zgodnie z zaleceniami lekarzy)?

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku ze zm.),w brzmieniu obowiazujacym w 2003 r., podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 2 ...

Czy mogę odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne, zakup części niezbędnych do funkcjonowania pompy insulinowej (tj. igieł, baterii do pompy, pojemnika na insulinę, adapteru do pompy oraz nagwintowanego tłoku) użytkowanej przez niepełnosprawne dziecko?

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od dochodu przed opodatkowaniem można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, do których zgodnie z art. 26 ust. 7e ...

Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną (I - sza grupa inwalidztwa ze względu na wzrok) w 2004r. na zakup sprzętu RTV i AGD, można uznać za wydatki na cele rehabilitacyjne niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych?

Zgodnie z art. 26 ust. pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosp ...

Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne osoba niepełnosprawna można odliczyć wydatek poniesiony na zakup słuchawek bezprzewodowych służących do odsłuchiwania programów RTV?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że posiada Pan orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności z tytułu inwalidztwa ruchowego i słuchowego i zakupił Pan słuchawki bezprzewodowe do swobodnego odsłuchiwania programów RTV. Na udokumentowanie zakupu przedłożył Pan fakturę VAT z dnia 2003.03.17 wystawioną przez Media Markt na słuchawki AKG.K 105 za kwotę 349 zł. Zdaniem Pana ...

Czy w zeznaniu rocznym za 2003r. można dokonać odliczenia na zakup pralki w ramach wydatków na rehabilitację. Mam na utrzymaniu 29-letniego syna, który jest osobą głęboko upośledzoną (I grupa inwalidztwa) cierpiącą dodatkowo na autyzm. Pralka jest potrzebna ze względu na fakt częstego prania pościeli, gdyż syn cierpi na nietrzymanie moczu.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r. informuje, że nie ma podstaw prawnych do uznania wydatków na zakup pralki za wydatek na cele rehabilitacyjne co wynika wprost z zapisów ustawowych. Z brzmienia art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. o ...

Czy wydatki poniesione na zakup aparatu słuchowego można odliczyć w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dn. 06.02.2004r. w sprawie możliwości odliczenia w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne wydatków ponoszonych na zakup aparatu słuchowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu wyjaśnia: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fi ...

Generowanie strony w 5 ms