Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: użytkownicy

Czy będąc płatnikiem podatku VAT od miesiąca września 2003 r. można wystawiać noty obciążeniowe na współużytkownika budynku ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.12.2003 (bez numeru, data wpływu do Urzędu 05.01.2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: W piśmie z dnia 31.12.2003 Jednostka informuje, iż użytkownikami budynku przy Al. Piłsudskiego Nr (...) w Ł., zgodnie z decyzją Urzędu R ...

- dotyczące wydatków na budowę odcinka drogi dojazdowej stanowiącej własność gminy.

W uzupełnieniu informacji znak: US.I/423-40/03 z dnia 07.01.2004 r. w części dotyczącej wydatków na budowę odcinka drogi dojazdowej stanowiącej własność gminy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dodatkowo wyjaśnia: Jeżeli podatnik ponosi wydatki (nakłady) ...

Czy do sześciomiesięcznego okresu używania, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r zalicza się okres zawieszenia działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.01.2004 r. w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących pojęcia okresu używania towaru w związku ze zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży towarów używanych, wyjaśnia: ...

Zakres stosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535), w szczególności art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej wskazanej ustawy w związku z poz. 13 i 14 Załącznika Nr 4 do tej ustawy w przedmiocie określenia: 1. jakie podmioty są użytkownikami indywidualnymi w rozumieniu zapisu poz. 14 załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności: czy do grupy tej należą wyłącznie osoby fizyczne, czy do grupy tej należą wszystkie osoby fizyczne niezależnie od tego, czy są użytkownikami danej usługi w zakresie prowadzonej przez siebie samodzielnie działalności gospodarczej, czy w zakresie aktywności pozazawodowej? 2. czy zwolnione z podatku od towarów i usług są wszystkie usługi szerokopasmowego i wdzwanianego dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz użytkowników indywidualnych w zakresie w jakim nie wykorzystują oni dostępu do sieci Internet zapewnionego przez podatnika do prowadzenia działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy do sieci Internet? Czy za prowadzenie działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy uważa się jedynie sytuację, gdy faktycznie świadczącym tego rodzaju usługę jest sam abonent podatnika, a wyłączone z tego zakresu są przypadki, gdy działa on w ramach odrębnego podmiotu prowadzącego tego rodzaju działalność? 3. czy zwolnione z podatku od towarów i usług są usługi wdzwanianego lub szerokopasmowego dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz uczniów lub studentów prowadzących działalność gospodarczą na dostęp szerokopasmowy z wykorzystaniem tego dostępu zapewnionego przez podatnika, 4. czy dla potwierdzenia uprawnień danego podmiotu do zwolnienia świadczonych na jego rzecz usług dostępu do sieci Internet wystarczające są oświadczenia składane przez abonentów, w treści wskazanej w uzasadnieniu niniejszego zapytania? 5. czy podatnik wystawiając fakturę VAT obejmującą usługi dostępu do sieci Internet zwolnione z podatku od towarów i usług zobowiązana jest wskazywać na nich numer załącznika i pozycję wskazującą na podstawę zastosowania zwolnienia?

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi telekomunikacyjne na rzecz abonentów - w tym usługi dostępu do sieci Internet, obejmujące zarówno dostęp wdzwaniany, jak i szerokopasmowy. Jedynie drugi z typów usług daje techniczne możliwości do dalszego świadczenia przez abonentów na rzecz osób trzecich usług na dostęp szerokopasmowy do sieci Internet. Abonentami są zarówno spółki ...

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z poz. 11 i 12 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwolnione od podatku od towarów i usług są wyłącznie usługi publicznych radia i telewizji, z wyłączeniem: 1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami re ...

Dotyczy źródła przychodów z wynajmowanych pomieszczeń.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 października 2004r. informuję co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan właścicielem posesji przy ul... w ... . Część pomieszczeń przeznaczył Pan na wynajem. Z uzyskiwanych z tego źródła przychodów rozlicza się Pan z ...

Czy w przypadku zbycia (sprzedaż, zamiana, darowizna) nieruchomości przez użytkowników wieczystych należy naliczyć 22% stawkę podatku od towarów i usług?

Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Strony nr ... z dnia 30.09.2004 r. przekazanego przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu w dniu 14.01.2005 r. o udzielenie pisem ...

Podatnik poprosił o pisemną interpretację dotyczącą partycypacji w kosztach budowy drogi publicznej na wysokości działki firmy stanowiącej koszt uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. ze stycznia 2005r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej partycypacji w kosztach budowy drogi publicznej na wysokości działki firmy i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, Naczel ...

Jaka jest stawka VAT na usługi internetowe świadczone na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w okresie od 1 maja 2004 r. do 28 lutego 2005 r.?

Przedstawiając stan faktyczny sprawy Podatnik, oświadczył iż wykonuje usługi internetowe osobom prowadzącym i nieprowadzącym działalności gospodarczej w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu czyli dla firm, które nie świadczą usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie, Podatnik wyraża pogląd, że usługi internetowe świadczone dla o ...


Generowanie strony w 3 ms