Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: egzekucja sądowa


Czy na podstawie przysądzenia postanowieniem sądu rejonowego Spółka może przyjąć nieruchomości na stan środków trwałych i zgodnie z art.16 h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jeśli tak, to czy spółka powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i według jakiej stawki?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dnia 12 sierpnia 2004r. Sąd Rejonowy postanowieniem przysądził prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 0,6556 ha oraz własność budynku znajdującego się na wyżej opisanej nieruchomości na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X za cenę 148.744 złote, która w całości została zapłacona. Wg uzasadnienia postanowienia przybicie u ...

"Jak zakończyć działalność gospodarczą, jeżeli nie jest się w stanie rozliczyć płacąc podatki wynikające ze stanu magazynowego?"

Działając na podstawie art. 14a § 1i3 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje: pismem z dn. 5.10.2004 r. (data wpływu do tut. organu 8.10.2004 r.) uzupełnionym pismem z dn. 5.11.2004 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawa nieruchomości przez komornika sądowego wykonującego czynności egzekucyjne ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 29.10.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: opodatkowania podatkiem o ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawa nieruchomości przez komornika sądowego wykonującego czynności egzekucyjne ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 26.10.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: opodatkowania podatkiem ...

Podatnik w 2003r. uzyskał wyrok Sądu Rejonowego –Wydział Pracy, w którym zasądzona została kwota z tytułu wynagrodzenia za pracę w kwocie 3.540,34 zł /netto/ wraz z odsetkami za zwłokę. Wykonanie tego wyroku nastąpiło na podstawie egzekucji komorniczej w 2004r. w dwóch ratach. Kto w tych okolicznościach jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconego wynagrodzenia netto?

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano ...

"Czy w sytuacji gdy Komornik nie jest pracodawcą wierzyciela, nie ustala jego źródeł dochodu, nie dokonuje obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym tych osób, jak ma obliczyć zaliczki z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu, skłądek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne itp. Ponadto czy komornik sądowy ma obowiązek wystawiania PIT na rzecz osób, z którymi Komornik jest związany jedynie wnioskami egzekucyjnymi, nie obejmującymi wymaganych danych wobec wierzycieli egzekucyjnych z jednej strony, a podatników wobec urzędów skarbowych?"

POSTANOWIENIE - na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Sarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dn. 24.01.2005 r. jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dn. 21.01.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania a ...

Czy Komornik Sądowy sprzedając nieruchomość dłużnika powinien do ceny określonej przez rzeczoznawcę jako netto doliczyć i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego podatek VAT?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym przez Komornika Sądowego wnioskiem z dnia 11.02.2005r. uzupełnionym pismami z dnia 18.02.2005r. i 07.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarboweg ...

Dotyczy zasadności ponownego pobierania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłat dokonywanych przez komornika na mocy wyroku sądowego i wszczętej egzekucji z renty pracodawcy. W roku 2002 i 2003 podatnik zatrudniony był w firmie handlowej. Pracodawca pomimo braku wypłat wynagrodzeń zarówno w roku 2002 jak i w 2003 dostarczył PIT-11 informację o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach. Wykazane przez pracodawcę przychody (pomimo braku faktycznej wypłaty wynagrodzeń) oraz zaliczki na podatek dochodowy zostały wykazane we wspólnym rozliczeniu rocznym za 2002 i 2003 rok. Z uwagi na to, iż pracodawca faktycznie nie wypłacał wynagrodzenia za pracę począwszy od listopada 2002 do kwietnia 2003 roku złożono pozew do Sądu o zapłatę. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego zostały zasądzone wypłaty zaległych wynagrodzeń. Wobec faktu, iż komornik z egzekwowanego wynagrodzenia ponownie będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy proszę o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Według mojej oceny pobieranie po raz drugi zaliczek na podatek dochodowy w przypadku ich wcześniejszego rozliczenia jest niezasadne.

Na podstawie art. 14a §1, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60) w odpowiedzi na pismo dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie zasadności ponownego pobierania zaliczek na podatek dochodowy w świetle art. 42e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) postanawiam nie podz ...

Czy płatnik może zamiast komornika sporządzać i przesyłać podatnikom i organom podatkowym deklaracje i informacje o wypłaconych przez komornika, zamiast płatnika kwotach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Pismem z dnia 10.02.2005r, uzupełnionym dnia 25.02.2005r. Komornik Sądowy zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania art. 42e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obowiązuje od 01.01.2005r - a mianowicie czy płatnik może zamiast komornika sporządzać i przesyłać podatnikom i organom podatkowym deklaracje i informacje o wypłaconych przez komo ...

Generowanie strony w 2 ms