Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: egzekucja świadczeń pieniężnych


Zagadnienie pobierania zaliczek na podek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji gdy wynagrodzenie jest wypłacane w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego z wniosku pracownika (wierzyciela) wobec pracodawcy (dłużnika). Zdaniem pytającego obowiązki płatnika winien przejąć komornik, który prowadzi egzekucję i dokonuje rzeczywistej wypłaty wynagrodzeń z tytułu pracy na rzecz pracowników wnioskujących o wszczęcie egzekucji.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) stwierdzam co następuje: W powyższej kwestii, na gruncie podatku dochodowego zastosowanie znajduje art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz.U. z ...

Czy w opisanej sytuacji płatnik ma obowiązek sporządzić deklarację PIT-11?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa -Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 25.01.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

1)W jakiej wysokości winien być odprowadzony podatek dochodowy od należności wypłaconych przez komornika a wyegzekwowanych od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w .... 2)Formularz na jakim winna Pani dokonać rozliczenia podatkowego za 2005r od wypłaconych należności przez komornika.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a i art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz.60 z póź. zm.) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 01.12.2005r. (data wpływu 07.12.2005r) uznaję za prawidłowe. UZASADNIENIE Zapytanie Pani dotyczy :1) W jakiej wysokości winien być odprowadzony podat ...

Które należności egzekwowane przez komornika i w jakiej kwocie winny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.07.2006 r. wniesionego przez p. ... zam. ..., ul. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 21.07.2006 r. Nr ... stwierdzające, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dni ...

Generowanie strony w 8 ms