Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akcesoria

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w 2000 r. i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy sprzedaż akcesoriów pomocniczych: wkręty, farbki, elementy metalowe dachów, których spółka nie produkuje wchodzi w zakres działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności określonego w zezwoleniu i w związku z tym korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.12.2003 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 12.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło w dniu 26.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu wy ...


Strona wystąpła z wnioskiem w sprawie ustalenia stawek podatku od towarów i usług na niżej wymienione wyroby i usługi: akcesoria do aparatów do rehabilitacji (PKWiU 33.10.15-79.90); aparaty do rehabilitacji nie posiadające aktualnych atestów (PKWiU 33.10.12-50.00 oraz 33.10.15-79.90); naprawa aparatów do rehabilitacji PKWiU 33.10.9.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 20 grudnia 2004 roku, uz ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy posiadane certyfikaty i informacje stanowią dostateczną przesłankę do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT (7%) przy ich sprzedaży?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.04.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 28.04.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 23.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywi ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawę sprzętu komputerowego do placówek oświatowych (projektor multimedialny, skaner powierzchniowy)?

UZASADNIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 29.05.2006 r. (data złożenia w Urzędzie Pocztowym) uzupełnionego pismem z dnia 27.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Wnioskodawca jest dostawcą akcesoriów do telefonów komórkowych, tj. baterii, kabli, obudów, pokrowców, ładowarek, kart startowych, a także używanych aparatów telefonicznych komórkowych. Może również dokonywać napraw telefonów komórkowych. Nie jest podatnikiem VAT. Złożony wniosek zawiera następujące pytanie: "Czy od 1 września b.r. będę musiał ewidencjonować sprzedaż dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej?"

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia, iż: - stanowisko wyrażone we wniosku Pana ... z dnia 29.05.2006 r. jest prawidłowe. U ...

Czy przy sprzedaży części do motorowerów wymagane jest również (od września 2006 r.) posiadanie kasy fiskalnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 lipca 2006r. Pani M. D. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku wprowadzenia ka ...


Czy przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych dot. motocykla, paliwa do niego i akesorow (kask, kurtka)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanow ...

Czy wynagrodzenie za sprzedaż aparatów telefonicznych i akcesoriów przez dealerów, zależne od ceny i łącznej wartości sprzedanych telefonów, jest kosztem uzyskania przychodu? Czy wynagrodzenie wypłacane firmie GGG za zawieranie umów w imieniu Spółki, obsługę posprzedażową klientów, sprzedaż telefonów i akcesoriów, zależne od ilości i rodzaju zawartych umów oraz liczby, ceny i łącznej wartości sprzedanych telefonów, jest kosztem w momencie zaksięgowania otrzymanych od GGG faktur VAT? Spółka świadczy usługi telefonii komórkowej i dostępu do internetu za pomocą telefonu komórkowego, sprzedaje aparaty telefoniczne i akcesoria do nich umożliwiające korzystanie z tych usług. Zawieranie umów w imieniu Spółki na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz sprzedaż telefonów i akcesoriów następuje w sieciach sklepów dystrybutorów (dealerów). Wynagrodzenie jest naliczane przez Spółkę na podstawie raportu rozliczeniowego generowanego w systemie informatycznym Spółki. Informacja o wysokości przyznanego wynagrodzenia jest przesyłana dealerowi po zakończeniu okresu rozliczeniowego w formie raportu rozliczeniowego. Na podstawie informacji dealer wystawia fakturę VAT opiewającą na wysokość wyliczonego przez Spółkę wynagrodzenia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (zwanej dalej Spółką, Wnioskodawcą) z dnia 29 czerwca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 29 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob ...

Generowanie strony w 28 ms