Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: specjalna strefa ekonomiczna

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w 2000 r. i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy sprzedaż akcesoriów pomocniczych: wkręty, farbki, elementy metalowe dachów, których spółka nie produkuje wchodzi w zakres działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności określonego w zezwoleniu i w związku z tym korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.12.2003 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 12.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło w dniu 26.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu wy ...

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w 2000 r. i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy sprzedaż materiałów zakupionych przez spółkę i niewykorzystanych we własnej produkcji wchodzi w zakres działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności określonego w zezwoleniu ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.12.2003 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 12.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło w dniu 26.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu wy ...

uzupelnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.11.2003 r. (data wpływu 6.11.2003 r.) dotyczące: wielkości dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ...

W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 117, poz. 1228) zmienione zostały zasady dotyczące zwolnień podatkowych dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych. Zarazem zmianie uległy rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, szczegółowo określające zasady pro ...

- dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej kosztów usług wykonywanych przez podmioty zamieszkujące poza terenem strefy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 02.02.2004 r. znak: US.PD/423-1/AB/04, dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów prowadzenia działal ...

Zwolnienie od podatku dochodowego dochodów zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną odpowiadających równowartości niektórych wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 290 ze zm.), zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lu ...

Przedmiot opodatkowania

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wątpliwościami interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju uprzejmie informuje: Załączone do zapytania zezwolenie „Agencji” S.A. udzielone Spółce na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie T ...

Czy dochody z transakcji na instrumentach pochodnych zawieranych przez Spółkę wyłącznie w celu zabezpieczenia poziomu wpływów i wydatków walutowych dokonanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach zezwolenia w SSE, są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Art. 17 ust. 4 updop stanowi doda ...

Spółka z o.o. prowadząca działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zwraca się z zapytaniem, czy poniesione przez Spółkę koszty ogólnozakładowe, koszty sprzedaży, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne są kosztami poniesionymi w związku z działalnością "strefową"?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje co następuje: Z zapytania podatnika wynika, że prowadzi on działalność gospodarczą w Łódzkiej Specjal ...

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Czy w związku z nieterminową zapłatą podatku zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 ze zm.) Spółka traci prawo do ulg podatkowych? Czy jest to utrata czasowa np. okres miesiąca czy roku podatkowego? Jak należy obliczyć 3% podatku należnego?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje co następuje: Z zapytania podatnika wynika, że prowadzi on działalność gospodarczą w Łódzkiej Specjal ...

Generowanie strony w 5 ms