Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakres zezwolenia

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w 2000 r. i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy sprzedaż akcesoriów pomocniczych: wkręty, farbki, elementy metalowe dachów, których spółka nie produkuje wchodzi w zakres działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności określonego w zezwoleniu i w związku z tym korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.12.2003 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 12.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło w dniu 26.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu wy ...

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w 2000 r. i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy sprzedaż materiałów zakupionych przez spółkę i niewykorzystanych we własnej produkcji wchodzi w zakres działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności określonego w zezwoleniu ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.12.2003 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 12.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło w dniu 26.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu wy ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 13.04.2004 r. (znak: PUS I/423/45/2004), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść. Zapytanie spółki zmierza d ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym poszerzenie zakresu działalności gospodarczej o sprzedaż napojów o zawartości 4% alkoholu wyłącza tę działalność z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?

Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie usług chałupniczych oraz od grudniu 2003r. również w zakresie handlu detalicznego. Od stycznia 2004r. Podatniczka rozszerzyła prowadzoną działalność handlową o sprzedaż napojów o zawartości 4% alkoholu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zasadą wyrażoną w treści art. 9 ...

dotyczy działalności w ramach zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 9.04.2004 r. (znak: PUS I/423/39/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść w następujący sposób: Przepisy ...

Czy przychody z różnic kursowych, odsetek od środków na podstawowych rachunkach bankowych, z tytułu anulowanych przez kontrahentów zobowiązań, umorzonego podatku od nieruchomości, zwrotu nadpłaconego podatku VAT i cła, uznanych reklamacji są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie przepisów normujących zasady korzystania z ulg podatkowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 31.05.2004 r. (znak: PUS I/423/54/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść w sposób następujący: Spółka ...

Zwolnienia przedmiotowe

Jeśli spółka akcyjna X przejmie w 2004 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych spółkę akcyjną Y, dla której wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w sse przed 1.01.2001 r. i po przejęciu spółka X będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie sse, w oparciu o majątek spółki Y, wyodrębniony w samobilansujący się oddział, to będzie ona sukcesorem zezwolenia na prowadzeni ...


Czy podmiot posiadający zezwolnienie na prowadzenie składu podatkowego "producenckiego", w przypadku, gdy oprócz produkcji również magazynuje wyroby akcyzowe zharmonizowane wyprodukowane i przetworzone przez inny podmiot niż prowadzący skład podatkowy musi spełnić warunki wynikające z § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz.U. Nr 35, poz. 312).

Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 ze zmianą) w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce. Z decyzji nr 1201-PC-AK-9106-3/04 z dnia 30 kwietnia 2004r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Cel ...

Zwolnienia przedmiotowe

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez stronę wynika, iż Spółka prowadzi dwojaki rodzaj działalności tj. działalność objętą Zezwoleniem Nr z dnia 30 lipca 2002 r., z której uzyskany dochód może być zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych oraz działalność gospodarczą wykraczającą poza udzielone zezwolenie. Powyższe zezwolenie zostało wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z ...

Generowanie strony w 7 ms