Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zezwolenie na prowadzenie działalności

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w 2000 r. i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy sprzedaż akcesoriów pomocniczych: wkręty, farbki, elementy metalowe dachów, których spółka nie produkuje wchodzi w zakres działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności określonego w zezwoleniu i w związku z tym korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.12.2003 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 12.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło w dniu 26.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu wy ...

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego w 2000 r. i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie działalności objętej zezwoleniem do wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Czy sprzedaż materiałów zakupionych przez spółkę i niewykorzystanych we własnej produkcji wchodzi w zakres działalności pomocniczej niezbędnej do realizacji zakresu działalności określonego w zezwoleniu ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2.12.2003 r. (do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 12.12.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło w dniu 26.01.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu wy ...

uzupelnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.11.2003 r. (data wpływu 6.11.2003 r.) dotyczące: wielkości dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ...

Czy dwa autobusy zarejestrowane na moją żonę (będące jej własnością) muszę przerejestrować na siebie, by odliczać koszty związane z ich eksploatacją (paliwo, naprawy, amortyzacja i inne)? Samochody te są wykorzystywane tylko do prowadzenia mojej działalności gospodarczej. Problem ten wynikł z powodu nieotrzymania licencji na przewóz osób przez moją żonę, więc firmę przewozową musiałem wziąć na siebie. Żona prowadzi odrębną od mojej działalności działalność gospodarczą, w której przedmiotowe autobusy (z uwagi na brak odpowiedniej licencji umożliwiającej ich wykorzystanie w jej działalności) są jej zbędne. Uważam, że w tych okolicznościach mam prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów mojej indywidualnej działalności wydatki eksploatacyjne, które ponoszę używając w tej działalności przedmiotowych autobusów. Nie mam natomiat prawa, nie będąc ich właścicielem zaliczać w podobny sposób do kosztów wydatków (amortyzacja, czy ubezpieczenia), które właścicielka autobusów ponosi z tego tylko powodu, że jest właścicielem powyższego majątku, chociaż faktycznie go nie używa.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 10.05.2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 26.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad zaliczania do kosztów uzyskania przycho ...

dotyczy działalności w ramach zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 9.04.2004 r. (znak: PUS I/423/39/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść w następujący sposób: Przepisy ...

Czy przychody z różnic kursowych, odsetek od środków na podstawowych rachunkach bankowych, z tytułu anulowanych przez kontrahentów zobowiązań, umorzonego podatku od nieruchomości, zwrotu nadpłaconego podatku VAT i cła, uznanych reklamacji są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie przepisów normujących zasady korzystania z ulg podatkowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 31.05.2004 r. (znak: PUS I/423/54/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść w sposób następujący: Spółka ...

Czy istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od wydanego, a nie odebranego przez wnioskodawcę zezwolenia (tu: na prowadzenie działalności kantorowej - przyp. wł.)?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam informacji na pisemne zapytanie. OPIS ZAGADNIENIA Wnioskodawca nie odebrał zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej wydanego na jego wniosek. Wnioskodawca poinformował jednak Organ wydający zezwolenie o rezygnacji z prowadzenia tej działalności. Bank stoi jednak na stano ...


Czy spółka powinna składać co miesiąc załączniki SSE-M, SSE/A do deklaracji CIT-2 na podstawie artykułu 7 ust. 10 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840)skoro zgodnie z brzmieniem artykułu 6 ww. ustawy spółka nie wystąpiła z wnioskiem do ministra o zmianę zezwolenia?

Odpowiadając na pismo z dnia 20.08.2004r. w sprawie konieczności składania co miesiąc przez Spółkę załącznika SSE-M, SSE/A do deklaracji CIT-2, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordyna ...

Spółka, uzyskująca przychody z produkcji drobiarskiej (produkcja i sprzedaż jaj) zaliczanej do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, z obawy przed nie wywiązaniem się z zamówień zamierza rozpocząć działalność w zakresie odsprzedaży jaj zakupionych od innych producentów. Czy działalność w zakresie skupu i sprzedaży jaj powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych?

W piśmie informuje Pan, iż jest wspólnikiem spółki jawnej, która zajmuje się prowadzeniem produkcji drobiarskiej a uzyskiwane z tego tytułu przychody zaliczane są do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Uzyskiwane dochody spółka ustala w oparciu o normy szacunkowe dochodu. W przedmiocie działalności spółka posiada wpis: prowadzenie produkcji drobiarskiej i jej sprzedaż, sprzedaż hurt ...

Generowanie strony w 5 ms