Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółdzielnie rolnicze

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2003 r., uzupełnione w dniu 5.12.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontr ...

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych przez członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z tyt. podziału majątku likwidowanej spółdzielni.

Dnia 02.09.2003 r. do Urzędu Skarbowego w Prudniku wpłynęło zapytanie Jednostkidatowane na 21.08.2003 r. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym wniesiono o potwierdzenie przedstawionego w ww. piśmie stanowiska, że kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku likwidowanej spółdzielni a przeznaczone do wypłaty członkom RSP podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fi ...

Czy przychód z tytułu zwrotu udziałów członkom spółdzielni w związku z likwidacją działalności spółdzielni, jest wolny od podatku dochodowego?

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 50 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów i wkładów w spółdzielni lub wkładów w spółce, w części stanowiącej koszt nabycia,(...), a jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny – do wysokości wartośc ...

W jakiej wysokości należy naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej uzyskanych z tytułu wypłaty udziałów z nadwyżki bilansowej za 2003 r. wypłaconych w 2004 r.?

Działając w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze) w odpowiedzi na pismo Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z dnia 13.04.2004 r. (uzupełnione 27.04.2004 r.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z brzmieniem w roku 2004 art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Dotyczy wystawionych PIT-11A dla członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w ... pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Odpowiadając na pismo Sz-040200-6000-K-2/04 z dnia 23.07.2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 10.08.2004 roku dotyczącym udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na zapytanie dotyczące wystawionych PIT-11A dla członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w ... pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu sto ...

Czy dochód członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskany w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielnipodlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy dochód osiągnięty przez spółdzielnię ze sprzedaży budynku stanowiącego jej własność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2004 r. oraz z 01 i 28.10.2004 r. z prośbą o interpretację przepisów podatkowych w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskanego w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielni – Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia i informuje: Zapytanie dotyczy sytuacji gdzie sprzedany został budynek Sp ...

Kółko Rolnicze zwróciło się o udzielnie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zapytując, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku odpłatnego świadczenia usług na polach jego członków posiadanym przez Kółko kombajnem, zaznaczając, że cena jest kalkulowana na poziomie zapewniającym zwrot ponoszonych kosztów eksploatacji kombajnu. Zdaniem pytającego usługi kombajnem, który został zakupiony ze środków pieniężnych Kółka jest formą pomocy prawnej i socjalnej na rzecz jej członków, i powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) oceny stanowiska wnioskodawcy zawartego w zapytaniu uznał, że jest ono błędne, gdyż uznanie usług świadczonych kombajnem na rzecz członków (przedsiębiorców rolnych) w zakresie, w jakim jest ono odpłatne, za pomoc prawną i socjalną, jest zbyt daleko idą ...

dotyczy interpretacji art. 33 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 27b tej ustawy

Stan faktyczny Z pisma płatnika wynika, iż jako rolnicza spółdzielnia produkcyjna był on w 2003 roku płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dokonywanych w tym roku wypłat z tytułu członkostwa w tej spółdzielni /dniówki obrachunkowe/. Stan faktyczny został przez płatnika przedstawiony na wybranych przykładach. Wątpliwości płatnika w tej materii dotyczą kwestii obliczania i w ...

Czy w informacjach PIT-11 należy wskazać kwotę składek zdrowotnych obliczonych od przychodów podlegających opodatkowaniu, czy kwotę składek zdrowotnych pobranych w roku podatkowym do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lutego 2005 r. (wpływ 1.03.05 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osó ...

Dotyczy kwestii opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ogólnego wypracowanego z produkcji rolniczej i pozarolniczej przeznaczonego na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni będących osobami fizycznymi.

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 lipca 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2006r. Nr PDF-III-415(12)06/HT dotyczące interpretacji przepis ...

Generowanie strony w 6 ms