Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek dochodowy od osób fizycznych

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( DZ. U. nr 137, poz. 926 ze zmianami ) w związku z pismem z dnia 20.12.2002 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. n ...

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2002 r. (data wpływu do tut. Urzędu) Urząd Skarbowy działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników wojska na przejazdy środkami Polskich Kolei Państwowych z ulgą 50 % informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych od odszkodowania wypłaconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego za szkodę wyrządzoną przez bobry w groblach stawów rybnych „Legenda” obiektu rybackiego Marian ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.97 r - Ordynacji podatkowa (Dz. U. Nr.137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Brzegu odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 05.06.2003 r (wpływ do Urzędu 10.06.2003 r.) w sprawie odliczania składek KRUS od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, na podstawie przedłożonego w sprawie wyroku NSA z dnia 02.10.2002 r Sygn. akt III S.A. 1143/0 ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 22 sierpnia 2003 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących wypłat wynagrodzeń dla członków Stowarzyszenia ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej uzyska ...

Dotyczy prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w zakresie przeprowadzonych prac remontowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) udziela informacji na pisemne zapytanie z dnia 13.11.2003 r. (uzupełnione pismem z dnia 26.11.2003 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, odnoszącej się do przedstawionego w zapytaniu następującego stanu faktycz ...

Dotyczy dochodu uzyskiwanego z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób.

Na podstawie przepisów art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Podatnika z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doc ...

Dotyczy określenia wysokości dochodu uzyskanego z tytułu zakupu - w drodze przetargu ograniczonego - zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych.

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ dot. określenia wys ...

Dotyczy zastosowania do umowy-zlecenia z wykładowcami zatrudnionymi w Studium Muzyki Rozrywkowej do nauki gry na instrumencie lub nauki śpiewu, jednocześnie wykładowcy ci nie prowadzą działalności gospodarczej, 50% kosztów uzyskania przychodu.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 22.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 15.09.2003 r. w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje i wyjaśnia. Z przedstawionego stanu faktycznego wyn ...

Generowanie strony w 200 ms