Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: notariusze

Czy dochody osiągane z działalności gospodarczej – kancelarii notarialnej mogą być opodatkowane 19-procentowym podatkiem liniowym?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 9.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem liniowym dochodu z działalności prawniczej - kancelarii notarialnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Według znowelizowanej ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osó ...

W sprawie odliczenia od podatku, w ramach wydatków objętych ulgą budowlaną poniesionego wydatku na opłacenie kosztów sporządzenia umowy notarialnej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 27 stycznia 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uprzejmie informuje. Powyższym pismem zwrócili się Państwo o udzielenie informacji w sprawie odliczenia od podatku, w ramach wydatków objętych ulgą budowlaną poniesionego wydatku na ...

Czy osoba fizyczna wykonująca wolny zawód (notariat) niewymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym może wybrać opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu ewidencjonowanego, w sytuacji gdy umowa najmu nie jest zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, a przedmiot umowy najmu (wynajmowany lokal) nie jest związany z prowadzoną działalnością (wykonywanym zawodem)?

Odpowiadając na pismo z dnia 19.02.2004 r. (data wpływu 23.02.2004 r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, ...

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu tj. kancelarię notarialną, jednocześnie uzyskujący przychody z najmu nie związanego z działalnością gospodarczą, może przychody z najmu opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) przepisów rozdziału 2 nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ...Czy notariusz ma prawo dokonać wyliczenia podatku od towarów i usług w akcie notarialnym, gdy osoba fizyczna, będąca podatnikiem pod. VAT z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaje lub kupuje nieruchomości z majątku prywatnego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2005r. , uzupełnionym w dniach 12 kwietnia 2005r. oraz 20 maja 2005r. , o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

1. Generalną zasadą przyjętą w opłacie skarbowej jest, że podstawę obliczenia opłaty skarbowej stanowi wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej. Cena nie odgrywa samodzielnej roli przy obliczaniu opłaty skarbowej i w żadnym razie nie jest kryterium ustawowym obliczania tej opłaty. Kryterium takie stanowi bowiem wartość rynkowa rzeczy (prawa), która jest jedynie pomocniczo kształtowana przez cenę, i to nie umowną, lecz cenę przeciętną w danej miejscowości. 2. Nie ma podstaw dla określenia wartości rynkowej dla celów opłaty skarbowej odejmowania własnych nakładów finansowych nabywcy na adaptację pomieszczenia strychowego. Kwestia rozliczeń i ostatecznej ceny jest zagadnieniem cywilnoprawnym. Z punktu widzenia obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej sprawa ta nie ma znaczenia. 3. Notariusz jako płatnik, zobowiązany był uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego uiszczenia opłaty skarbowej (art. 12 ust. 2 powyższej ustawy) i to w wysokości od wskazanej przez strony wartości lokalu, a nie wartości lokalu z adaptacji po uwzględnieniu nakładów własnych. 4. Słusznie bowiem przyjął, iż skoro strony przy dokonywanej czynności określiły, że ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży jest wyższa od ustalonej przez nie ceny sprzedaży, to obowiązkiem skarżącego jako płatnika było obliczenie i pobranie opłaty od wskazanej wartości rynkowej. Nadto należy podkreślić, iż notariusz nie został wprowadzony w błąd przez strony czynności cywilnoprawnej, co do przedmiotu umowy, czy podstawy opodatkowania. Powinien zatem prawidłowo ocenić stan faktyczny zawieranej przed nim umowy sprzedaży i w konsekwencji obliczyć i pobrać opłatę skarbową od wartości prawidłowo określonego przedmiotu umowy.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie o sygn. akt SA/Sz 1566/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy Dariusza W oddalił skargę na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2002 r., Nr PB.3.45-4307/825-8/2002 w przedmiocie opłaty skarbowej. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji wskazał, iż Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Drugiego Ur ...

Czy czynności wykonywane przez notariusza polegających na sporządzeniu aktu notarialnego podlegają opodatkowania VAT ?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2004 r. bez znaku uzupełnione pismem z dnia 23.08.2004 r. (data wpływu 25.08.2004 r. bez znaku) wyjaśnia co następuje:Zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek udzielić pisemn ...

Podatnik zapytuje czy wykonywana przez niego czynność poświadczenia własnoręczności podpisów stron na zawieranej w Polsce umowie zbycia udziałów spółki z o.o. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności notarialnej polegającej na poświadczeniu przez notariusza własnoręczności podpisów stron na zawieranej w ...

Generowanie strony w 3 ms