Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunek uproszczony

Czy wystawiany rachunek osobie prawnej należy ewidencjonować w kasie fiskalnej ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn.zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.01.2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania sprzedaży usług przy użyciu kasy fiskalnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08 ...

Czy podlega odliczeniu w ramach ulgi budowlanej "opłata przyłączeniowa" wniesiona do Gazowni Ł. udokumentowana rachunkiem (a nie fakturą) ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2004 r. uzupełnione w dniu 16.01.2004 r. informuje, że poniesione przez Panią wydatki za przyłączenie do sieci gazowej podlegają odliczeniu od podatku w ramach ulgi budowlanej ponieważ udokumentowane zostały rachunkami o których mow ...

Czy wspólnota mieszkaniowa może wystawiać faktury VAT lub rachunki na członków wspólnoty z tytułu opłat wnoszonych przez nich na poczet pokrycia kosztów zarządu?

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. nr 27 poz. 268 z późn. zm.) faktury VAT wystawiają zarejestrowani podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej lub posługujący się numerem tymczasowym z wyjątkiem podatników: -korzystających ze zwolnień określonyc ...

W 2003 roku zmuszony byłem przeprowadzić prace remontowo - modernizacyjne w mieszkaniu, którego właścicielem jestem od 1970 roku. Na zakupione materiały potrzebne do przeprowadzenia prac remontowych posiadam faktury VAT, natomiast wykonawca tych prac wystawił mi rachunki uproszczone, wliczając w nich płacony przez niego podatek w postaci ryczałtu. Poza tym, jako inwalida wojenny ( I grupa ) korzystałem z leczenia sanatoryjnego w celach rehabilitacji i posiadam również na te wydatki faktury VAt. Proszę o odpowiedż, które z przytoczonych wydatków mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zmianami) podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony wg art. 27 obniżony o kwotę składki na ...


Który urząd skarbowy jest właściwy do złożenia oświadczenia o wydatkowaniu kwot uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust.1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przedłożenia dowodów poniesienia w/w wydatków? Czy wydatkowanie przychodu ze sprzedaży mieszkania musi być udokumentowane fakturami VAT?

Stosownie do art. 28 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) powyższej ustawy, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny w terminie 14 dni od ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy Spółka może zawrzeć w wyżej opisanych umowach cywilno-prawnych klauzulę o wystawianiu rachunków uproszczonych i faktur VAT jako Zleceniodawca i czy tego rodzaju umowy muszą być rejestrowane w urzędach skarbowych i akceptowane przez usługobiorcę.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółka w organizacji – przedstawione w pkt 5 wniosku z dnia 17.01.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 31.01.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...

Czy jako lekarz emeryt prowadzący działalność gospodarczą - gabinet lekarski powinienem, mając 2 umowy zlecenia z ZOZ i 3-cią umowę z innym zakładem służby zdrowia uzyskany przychód z umów zleceń wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Czy na uzyskany przychód z umów zleceń powinieniem wystawić fakturę VAT, czy rachunek uproszczony? Czy jeżeli dochód z prowadzonej działalności gospodarczej - gabinet lekarski przekroczy kwotę wolną od podatku powinienem złożyć deklarację PIT-5 i wpłacić podatek w/g skali?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), podziela pogląd wyrażony w złożonym wniosku z dn. 19.01.2005r. Uzasadnienie W dniu 19.01.2005r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pana o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w t ...

Podatniczka pyta czy rolnik na zasadach ogólnych VAT może oprócz faktury VAT wystawić rachunek uproszczony bez VATu? Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ...

Jaki należy sporządzić dokument sprzedaży, jaki zastosować kurs waluty do jego wyceny?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.jedn. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 31.08.2005r. ( data wpływu do tut. urzędu 05.09.2005r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia dokumentu sprzedaży i zastosowania kur ...

Generowanie strony w 44 ms