Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składnik majątkowy

- dotyczy kosztów uzyskania przychodów z poszczególnego źródła.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 16.11.2003 r. (data złożenia w US - 18.11.2003 r.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierza pan dokonać sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej, budynkach i budowlach dwóm osobom (prawdopodobnie po 1/3). Nastę ...

Czy w 2003 roku przychody z tytułu świadczenia usług najmu ( co wchodzi w zakres działalności firmy) i przychody z działalności budowlanej mogą być opodatkowane łącznie jako dochody z działalności gospodarczej, czy też muszą być w deklaracji PIT-5 rozdzielone na działalność gospodarczą i na najem.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2003 roku (wpływ do Urzędu 31 grudnia 2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, co następuje: Ze stanu faktycznego przedstawio ...

uzupelnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu pismem z dnia 21.01.2004 r. (znak: US-V-423/18/03/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ż ...

Dot. daty powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskiwał Pan m.in. przychody z tytułu wynajmu składników majątku związanych z tą działalnością. Z tytułu działalności gospodarczej w 2003 r. prowadził Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów i jest pan podatnikiem podatku od towarów i usług. Na udokumentowanie przychodów z tyt. ww. najmu wy ...

- czy sprzedaż lokalu użytkowego, który nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie był nigdy amortyzowany podlega opodatkowaniu, jeżeli tak to na jakich zasadach?

Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 12.12.2003 r. Nr PD2/415- 42/03 koryguję udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 1 ...

Na jakich zasadach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód osiągnięty przez podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej ze sprzedaży pawilonu użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r., Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2003 r., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z ...

Prowadzę działalność gospodarczą – taxi osobowe – opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów. W 2004 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło mi odszkodowanie za skradziony w lutym tego roku samochód. Czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 16.04.2004 r. zapytaniem dotyczącym opodatkowania otrzymanego odszkodowania za skradziony samochód, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z opisu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że prowadzi Pan dział ...

W jaki sposób opodatkować przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej dla celów działalności gospodarczej (ujętej w ewidencji środków trwałych i amortyzowanej), po wycofaniu jej z tej działalności?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 07.10.2003r., uprzejmie informuje: Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, że zabudowana nieruchomość nabyta w 1997r. przez Pana i Panią Iwonę K. we współwłasności łączne ...

W jaki sposób opodatkować sprzedaż budynku handlowo-usługowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, od którego były dokonywane odpisy amortyzacyjne?

Odpowiadając na pismo z dnia 22.10.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości będącej środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wspólni ...

Generowanie strony w 42 ms