Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoby zagraniczne

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.......(Dz. U. nr 137, poz. 1302)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003r. (uzupełnione dokumentami w dniu 30.01.04r., 04.02.04r., 05.02.04r. na wezwanie urzędu) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do zmiany wprowadzonej w art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21 czerwca 199 ...

Pytania Spółki dotyczą: 1. wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych nierezydentom; 2. obowiązku sporządzania przez Bank deklaracji PIT-8A i informacji podatkowych IFT-1/IFT-1R, PIT-11/8B.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank pełni funkcję płatnika zryczałtowanego poda ...

Czy w przypadku pracownika wykonującego pracę we Włoszech , posiadającego obywatelstwo włoskie i przebywającego na stałe poza granicami kraju, zostały spełnione warunki określone w artykule 3 ust.2a ustawy o p.d.o.f.w kwestii miejsca zamieszkania i miejsca wykonywania pracy - poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z pismem z dnia 19.marca 2004r. Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie art.14b§2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 z późn.zm.) zmiwenia powyższą odpowiedź w częśći dotyczącej obowiązku sporządzania informacji IFT – 1R. W zwią ...

Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych pełniących funkcję członków zarządu Spółki z o.o. zamieszkałych na terenie Niemiec.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 marca 2003 roku dotyczące udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów osób zagranicznych pełniących funkcję członków zarządu Sp. z o.o. Drugi Urząd Skarbowy W Opolu na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, iż zgodnie ...

Czy osoba fizyczna zamieszkała w Turcji i zatrudniona na terytorium Turcji przez polską spółkę, będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu od uzyskanych przychodów ? Czy spółka będzie zobowiązana pobrać od powyższego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek ?

W myśl art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosun ...

Czy obywatel Niemiec może opodatkować się w Polsce łącznie z małżonką za rok podatkowy 2003 ?

Zgodnie z artykułem 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku - łączne opodatkowanie małżonków jest możliwe, jeżeli zostały spełnione jednocześnie następujące warunki : - małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu , o którym mowa w artykule 3 ust. 1, - istnieje między ...

Czy dochody uzyskane przez amerykańskiego pastora z tytułu zwrotu kosztów pobytu w Polsce z funduszy pochodzących z USA, podlegają opdatkowaniu na terytorium Polski?

Ze stanu faktycznego opisanego w piśmie wynika, iż podatnik jest obywatelem Stanów Zjednoczonych przybyłym do Polski na pobyt czasowy. Jako pastor amerykańskiej misji religijnej został skierowany do działalności misyjnej w Polsce w ramach działalności charytatywnej. W Polsce nie osiąga żadnego wynagrodzenia, otrzymuje jedynie zwrot kosztów pobytu w Polsce z funduszy pochodzących ze Stanów Zjednocz ...

dotyczy opodatkowania umowy pożyczki zawartej przez spółkę z jej zagranicznym udziałowcem

W związku ze skierowanym zapytaniem do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie przez Stanisława K., właściciela B. w J., które prowadzi księgowość firmy „D.” sp. z o.o. z siedzibą w J. „czy pożyczka udzielona spółce z o.o. „D.” mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez wspólników zamieszkujących w Wielkiej Brytanii podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych”, Naczelnik P ...

Źródła przychodów

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegaja obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunk ...

Obywatel mieszka w USA i posiada w Polsce lokal handlowo-usługowy, który wynajmuje. Pytanie podatnika dotyczy kwestii rozliczania dochodu z najmu.

Odpowiadając na pismo z dnia 06.05.2004 r. uzupełnione w dniu 01.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - wyjaśnia co następuje: z treści zapytania wynika, że brat Pani jest obywatelem USA i zamieszkuje w tym kraju od 14 lat. W Polsce zaś posiada lokal handlowo-usług ...

Generowanie strony w 6 ms