Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział kapitałowy spółki

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.......(Dz. U. nr 137, poz. 1302)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003r. (uzupełnione dokumentami w dniu 30.01.04r., 04.02.04r., 05.02.04r. na wezwanie urzędu) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do zmiany wprowadzonej w art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21 czerwca 199 ...

Czy w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów kwoty dopłat wniesionych do Sp. „B” (i nie zwróconych) poniesione – jak podkreśla to Sp. „A” – na dokapitalizowanie Sp. „B”, stanowić będą wydatek na objęcie udziałów, w rozumieniu art. 16 ust 1 pkt 8 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. jako koszt poniesiony wcześniej a „rozpoznany” co do jego związku z przychodem w roku, w którym przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów się pojawi?

Spółka akcyjna „A” stając się w 2002r. jedynym udziałowcem Spółki z o.o. „B”, postanowiła – ze względu na duże zadłużenie tej spółki i niezadowalające wyniki finansowe – podjąć działania restrukturyzacyjne polegające na połączeniu z inną spółką, w trybie art. 492 § 1 pkt 2 k.s.h. Przed tym połączeniem Sp. „A” – celem umożliwienia Sp. „B” spłaty istniejącego wysokiego zadłużenia – wniosła dopłaty w ...


Czy nabycie w drodze darowizny udziałów w spółce z o.o. korzysta ze zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając w oparciu o art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje co następuje: Nabycie w drodze darowizny udziałów w spółce z o. o. jest nabyciem praw majątkowych i nie jest tożsame z nabyciem zakładu lub jego części. Zwolnienie wynikające z art. 4 ust ...

Do spółki cywilnej, w której jestem udziałowcem, zamierza dojść wspólnik, następnie zamierzam wycofać swoje udziały i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własne imię i nazwisko. Jakich formalności należy dopełnić, czy sporządzać remanent na dzień zmiany wspólników, czy rejestrować umowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, jak opodatkować powyższą czynnośc w pdoatku od towarów i usług VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 04.08.2004 r. informuje, że: 1/ w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do postanowień § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sp ...

Pytanie dotyczy możliwości zaliczania do przychodów i kosztów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przychodów i kosztów wynikających z posiadania praw i obowiązków w spółce komandytowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 24.09.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pytanie dotyczy możliwości zaliczania przychodów i kosztów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w ...

Czy przeniesienie na ustępujących wspólników udziałów innej spółki z o.o. tytułem wynagrodzenia za udziały własne zbywane na rzecz spółki w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego “…” Sp. z o.o. z/s w … z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam uznać za prawidłowe stanowisko poda ...

Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku przedstawionej w złożonym wniosku z dnia 03 ...

Czy czynność polegająca na zbyciu w drodze umowy darowizny przez --------- na rzecz Gminy -------------i Gminy ------------, 95% udziałów posiadanych w Spółce kapitałowej -------------., nabytych za wkład pieniężny i niepieniężny, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926, tekst jednolity - Dz.U . z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami )po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 czerwca 2005 roku ( data wpływu do tut. organu podatkowego – 30.06.2005 r ), złożonego przez --------- ...

Czy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w całości w formie wkładu do spółki z o.o. celem pokrycia kapitału zakładowego tej spółki skutkowałoby brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego wobec nie ustalenia dochodu, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Postanowienie Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005r. Pana NIP , zam. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w c ...

Generowanie strony w 17 ms