Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: unikanie opodatkowania

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.......(Dz. U. nr 137, poz. 1302)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003r. (uzupełnione dokumentami w dniu 30.01.04r., 04.02.04r., 05.02.04r. na wezwanie urzędu) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do zmiany wprowadzonej w art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21 czerwca 199 ...

Pytanie dotyczy :Zasad pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat dokonywanych pracownikom oddelegowanym do pracy zagranicą.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że pracownicy spółki wykonują pracę na kontraktach w Lib ...

Jak nalezy rozumieć zwrot "mogą" w Umowie między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych?

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20) dochody z majątku nieruchomego ( dochody z bezpośredniego użytkowania, najmu oraz każdego innego rodzaju uż ...

Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z zagranicy.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2004 r. w sprawie opodatkowania przychodu z emerytury otrzymywanej z Wielkiej Brytanii informuje: – Ad. 1 Pytanie – czy emerytura otrzymywana z Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu podatki ...

W jaki sposób odprowadzać zaliczki od dochodów zagranicznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2004 r. dotyczące opodatkowania wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłaconego przez spółkę akcyjną prawa francuskiego uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1 ...

Czy odsetki wypłacone w Australii podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2004 r. w sprawie opodatkowania odsetek uzyskanych od środków pieniężnych zgromadzonych w Banku w Australii informuje: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho ...


Syn wyjechał do Anglii i tam przeniósł swoje czynności życiowe. Pracuje w Anglii gdzie otrzymał certyfikat rezydenta, proszę podać jakie syn ma obowiązki podatkowe w Polsce?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przeds ...

Czy odsetki powstające z tytułów (wymienionych w uzasadnieniu) tzn. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zobowiązań z tytułu przejętych depozytów bankowych wypłacane na rzecz banku będącego rezydentem Holandii podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowan ...


Generowanie strony w 13 ms