Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarządzanie bezpośrednie

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.......(Dz. U. nr 137, poz. 1302)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003r. (uzupełnione dokumentami w dniu 30.01.04r., 04.02.04r., 05.02.04r. na wezwanie urzędu) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do zmiany wprowadzonej w art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21 czerwca 199 ...

Podatnik wnosi zapytanie dotyczące ustalenia obowiązku zmiany właściwości urzędu skarbowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.06.2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw (...) (Dz. U. Nr 123, poz. 1302) przedstawiając stan faktyczny spółki w sposób następujący: Podatnik jest spółką prawa niemieckiego, prowadzącą na terytorium Polski działalność w zakresie świadczenia usług montażowych. Spółka zarejestrowała się w Urzędzie Skarbowym w L. jako podatnik podatku od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podatnik oświadcza, iż spółka nie posiada w Polsce oddziału ani przedstawicielstwa w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Spółka nie prowadzi również na terytorium Polski „zakładu” w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wiążącej Niemcy i Polskę ani nie prowadzi działalności gospodarczej w ramach innej jednostki organizacyjnej. Stąd nie stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

Ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) dokonano nowelizacji m. innymi ustawy z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, ze zm.). ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale zakładowym spółki powoduje, że spółka podlega właściwości tzw. "dużych urzędów skarbowych" ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-05-2004 r. będące zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje; Z opisanego stanu faktycznego wynika , iż struktura własnościowa w Spółce z o.o. przedstawia się następując ...

Podatnik pyta czy będąc pośrednio zarządzanym przez nierezydenta, w myśl prawa dewizowego, powinien podlegać właściwości Naczelnika “dużego” urzędu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie właściwości “wyspecjalizowanych” urzędów skarbowych w indywidualnej ...

Generowanie strony w 4 ms