Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarządzanie pośrednie

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.......(Dz. U. nr 137, poz. 1302)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003r. (uzupełnione dokumentami w dniu 30.01.04r., 04.02.04r., 05.02.04r. na wezwanie urzędu) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do zmiany wprowadzonej w art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21 czerwca 199 ...

Czy w sytuacji gdy wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników spełniony jest warunek "zarządzania pośredniego przez nierezydenta z art.5 ust.9b pkt. 7 lit. c ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Według skladającego zapytanie wspomniany artykuł nie ma zastosowania w opisanej sytuacji ze względu na to, że fakt posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełnia przesłanek sprawowania zarządu.

Przedmiotem zapytania Podatnika jest wykładnia przepisu zawartego w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych /Dz. U. Nr 106, poz. 489, ze zm./, zwanej dalej ustawą, która wraz z innymi korespondującymi normami zawartymi w art. 5 ust. 9a i ust. 9b ustawy, określa przesłanki jakimi winien kierować się minister właściwy do spraw finansów publicznych w ...

Podatnik wnosi zapytanie dotyczące ustalenia obowiązku zmiany właściwości urzędu skarbowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27.06.2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw (...) (Dz. U. Nr 123, poz. 1302) przedstawiając stan faktyczny spółki w sposób następujący: Podatnik jest spółką prawa niemieckiego, prowadzącą na terytorium Polski działalność w zakresie świadczenia usług montażowych. Spółka zarejestrowała się w Urzędzie Skarbowym w L. jako podatnik podatku od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podatnik oświadcza, iż spółka nie posiada w Polsce oddziału ani przedstawicielstwa w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Spółka nie prowadzi również na terytorium Polski „zakładu” w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wiążącej Niemcy i Polskę ani nie prowadzi działalności gospodarczej w ramach innej jednostki organizacyjnej. Stąd nie stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

Ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) dokonano nowelizacji m. innymi ustawy z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, ze zm.). ...

Czy w związku ze zmianą struktury właścicielskiej akcjonariusza Podatnik był zobowiązany do zmiany właściwości urzędu skarbowego?

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w czerwcu 2004 roku akcjonariusz Podatnika – spółka "X" posiadająca 40,80% akcji została sprywatyzowana i 50% i 1 akcję objęła spółka "Y" a 35% i 1 akcję objęła spółka "Z". W sierpniu 2004 roku 10% spółki "X" (udziałowca Podatnika) odkupiła spółka "A" (kapitał zagraniczny). Według struktury właścicielskiej spółki "X" wynika, iż kapi ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale zakładowym spółki powoduje, że spółka podlega właściwości tzw. "dużych urzędów skarbowych" ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-05-2004 r. będące zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje; Z opisanego stanu faktycznego wynika , iż struktura własnościowa w Spółce z o.o. przedstawia się następując ...

Spółka "A" w czerwcu br. w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powzięła informację , że w spółce dominującej "B" , która posiada ponad 70% akcji w kapitale spółki "A" i głosów na zgromadzeniu, jednym z akcjonariuszy jest podmiot posiadający siedzibę na terenie Włoch i dysponujący w spółce "B" ponad 5% głosów. Czy w związku z tym na podstawie art. 5 ust.9b pkt 7 lit.c ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych - spółka "A" powinna zawiadomić o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach stwierdza, że stanowisko ............... przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2005 r., który wpłynął w dniu 21.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Podatnik pyta czy będąc pośrednio zarządzanym przez nierezydenta, w myśl prawa dewizowego, powinien podlegać właściwości Naczelnika “dużego” urzędu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie właściwości “wyspecjalizowanych” urzędów skarbowych w indywidualnej ...

Generowanie strony w 6 ms