Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi tłumaczenia

- w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług tłumaczenia , wykonywanych: - w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, mającego siedzibę za granicą, - w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, przebywającego na terenie Polski, - wykonywanych za granicą, na zlecenie kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę za granicą, a także określenia zakresu informacji zawartych na fakturze VAT, dotyczących zagranicznego zleceniodawcy usług,

Odpowiadając na zapytanie z dnia 12.11.2003 r. (data wpływu 19.11.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 12.12.2003 r., w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług tłumaczenia , wykonywanych: w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, mającego siedzibę za granicą, w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, przebywającego na terenie Polski, wykonywanych za granicą, na zlecenie kon ...

Czy osoba wykonująca na rzecz KRUS-u usługę tłumaczenia sama odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004 r., uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej ...

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy wykonując usługi jako tłumacz mogę wyrejestrować działalność gospodarczą a uzyskiwane z tego tytułu przychody traktować jako uzyskiwane z wykonywania wolnego zawodu.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz 176 ze zm.) pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przych ...

Podatniczka zapytuje, czy w przedstawionym przypadku istnieje obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług od świadczonych przez nią usług ?

Stan faktyczny: Zapytująca jest osobą fizyczną świadczącą usługi tłumacza przysięgłego na rzecz podmiotów fizycznych oraz instytucjonalnych. W 2002r. Zapytująca świadczyła usługi o łącznej wartości przekraczającej kwotę 40.900zł i jednocześnie większość usług świadczyła na rzecz organów władzy, administracji państwowej lub samorządowej, sądu lub prokuratury. Ocena prawna stanu faktycznego: St ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować usługi tłumaczenia?

Usługi tłumaczenia zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług ...(Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) podlegają opodatkowaniu według stawki 22%. Opodatkowanie dotyczy również usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sądów i organów ścigania. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja gdy: podatnik wykonuje usługi w zakresie tłu ...

Proszę o udzielenie informacji, w sprawie opodatkowania usług badania rynku, tłumaczeń i pośrednictwa, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, świadczonych na rzecz kontrahenta mającego siedzibę swojej firmy w Niemczech. Ponadto proszę o poinformowanie, czy mogę odliczać podatek naliczony związany ze świadczeniem ww. usług oraz czy z racji tej działalności jestem zobowiązany do dokonania rejestracji jako podatnik VAT UE.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pana piśmie niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od tow ...

PYTANIE Nr 1: Czy podatnik jest przedmiotowo zwolniony z obowiązku naliczania i odprowadzania podatku VAT w Polsce, jeśli sprzedaje usługi tłumaczenia lub usługi elektroniczne nabywcy mającemu siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium Wspólnoty, poza terytorium Polski? Czy ma obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT w kraju UE, w którym sprzedaje usługi tłumaczenia lub usługi elektroniczne, jeśli sprzedaje je nabywcy mającemu siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium Wspólnoty, poza terytorium Polski, w przypadku, gdy nabywca usługi jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, oraz w przypadku, gdy nabywca usługi nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE? Czy ma obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT w kraju poza Polska i Wspólnotą, jeśli sprzedaję usługi tłumaczenia lub usługi elektroniczne nabywcy mającemu siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w takim kraju poza terytorium Polski i Wspólnoty? PYTANIE Nr 2: Czy podatnik ma obowiązek naliczania podatku VAT i odprowadzania go w Polsce w przypadku zakupu? - usług tłumaczeń - usług DTP (skład i łamanie tekstu) - usług elektronicznych - usług doradztwa - usług hotelowych - usług transportowych - praw autorskich do tłumaczeń i oprogramowaniaod usługodawcy mającego siedzibę na terenie UE? PYTANIE Nr 3: W sytuacji, gdy podatnik ma obowiązek uiszczania podatku za granicą to czy ma obowiązek ewidencjonować dowody zapłaty tego podatku oraz jakie dokumenty powinna ta ewidencja obejmować PYTANIE Nr 4: Czy można księgować faktury sprzedaży bez podpisu odbiorcy oraz wysyłać je drogą elektroniczną zarówno do klientów polskich, jak i zagranicznych?. PYTANIE Nr 5: Czy podatnik ma obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w każdym kraju, w którym świadczy usługę, czy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego w Polsce? PYTANIE Nr 6: Czy i w jakim zakresie podatnik ma prawo do zwrotu/obniżenia kwoty podatku naliczonego?

ODPOWIEDŹ na pyt. 1: Aby stwierdzić, w jaki sposób opodatkowane są usługi, należy zidentyfikować miejsce świadczenia tych usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) W zależności od rozstrzygnięcia tego zagadnienia obowiązywać będą świadczącego te usługi albo krajowe rozliczenia VAT, albo zasady obowiązujące w kraju, który zostanie ustalony ...

Czy usługi tłumaczenia realizowane w ramach umów o dzieło dla jednostek budżetowych są opodatkowane podatkiem od towarów i usług ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania czynności, tj. usług tłumaczenia realizowanych w ramach umów o dzieło dla jednostek budżetowych przez biegłego zawartym w Pani piśmie z dnia 12.05.2004r. - na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatko ...

W jaki sposób należy fakturować wykonywane usługi tłumaczeń obcojęzycznych przesyłane poczta elektroniczną na rzecz kontrahentów zagranicznych z UE i krajów trzecich i co powinna zwierać faktura?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 03.06.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07.06.2004 r.) w sprawie stawki podatku od towarów i usług na usługi tłumaczeń językowych na zlecenie podatników z krajów UE i państw trzecich oraz zasad fakturowania tych usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. ...

Polski podatnik wykonuje usługi tłumaczeń na rzecz organizacji utworzonej przez Komisję Europejską, która korzysta ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej. Jej NIP nie jest poprzedzony kodem kraju, w którym ma siedzibę. Czy usługa tłumaczenia winna być opodatkowana w kraju, w którym nabywca usługi posiada siedzibę?

Odpowiadając na pismo z dnia 26.05.2004 r. (data wpływu do US -07.06.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że tłumaczy Pani teksty na zlecenie organizacji ut ...

Generowanie strony w 4 ms