Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wierzytelność

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( DZ. U. nr 137, poz. 926 ze zmianami ) w związku z pismem z dnia 20.12.2002 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. n ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz 176 z 2000 r. ze zm.) za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się wierzytelności uznanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopod ...

Czy zrzeczenie się nieruchomości w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego jest opodatkowane podatkiem VAT ?

Czynność, o której mowa w art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. zrzeczenie się własności nieruchomości nie jest czynnością objętą katalogiem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, który zawiera art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Czynność ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność w momencie gdy została ogłoszona upadłość dłużnika?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2003 r. informuje, że poruszony problem regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zmianami). Art. 23 ust. 1 ...

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa postąpiła prawidłowo wystawiając swoim członkom PIT–14 w związku z przeniesieniem własności gruntu celem zwolnienia z długu ?

W przedstawionej sytuacji przeniesienie własności gruntu na członka Spółdzielni Mieszkaniowej celem zwolnienia z długu nie jest zwrotem wkładu budowlanego. Natomiast jeżeli podatnik dokonał wpłaty wkładu budowlanego w kwocie wyższej niż wartość przeniesionego gruntu i część dokonanej wpłaty zostanie zwrócona w gotówce a podatnik korzystał z odliczeń od podatku, zwrócona kwota będzie podlegała doli ...

Czy prowizję od wartości odzyskanej wierzytelności otrzymaną z tytułu zawartej umowy o powierniczy przelew wierzytelności należy zakwalifikaować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ?

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 , poz. 176 ze zm.) oraz art. 3 pkt 9 ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - pozarolniczą działalnością gospodarczą jest każda działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, prowa ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. przychód u nabywcy wierzytelności w drodze ich przelewu? W jaki sposób opodatkować nabycie udziałów w spółce z o. o. w zamian za wierzytelności?

Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w uregulowaniach zawartych w art. 509-518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Przepisy te stanowią m.in., że wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co w konsekwencji oznacza zmianę wierzyciela. Przeniesienie to w prawie cywilnym jest określone jako przelew wierzytelności (cesja). Obr ...

Kiedy odpis aktualizujący wartość należności, określony w ustawie o rachunkowości, uważa się za koszt uzyskania przychodów, w przypadku sprzedaży wyrobów na rzecz zagranicznego kontrahenta, zaliczonej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) do przychodów należnych, a za którą zapłata nie nastąpiła?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość należności. Wyjątkiem od tej zasady są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która uprzednio na podstawie art. 1 ...

Czy zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na nabycie wierzytelności oraz ewidencjonowania przychodu ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa( Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2004 r. w sprawie dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności oraz ewidencjonowania przychodu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że: W przypadku, gdy osoba fiz ...

Czy kwoty odzyskane od dłużnika, których dług stanowił przedmiot umowy cesji, stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu? Czy przychodem takim w szczególności będą odsetki za zwłokę i kary umowne ustalone w umowie?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 06.05.2004 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w art. 509-518 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 19 ze zm.). Przepisy te stanowią m.in ...

Generowanie strony w 217 ms