Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zlecenia

- w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług tłumaczenia , wykonywanych: - w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, mającego siedzibę za granicą, - w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, przebywającego na terenie Polski, - wykonywanych za granicą, na zlecenie kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę za granicą, a także określenia zakresu informacji zawartych na fakturze VAT, dotyczących zagranicznego zleceniodawcy usług,

Odpowiadając na zapytanie z dnia 12.11.2003 r. (data wpływu 19.11.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 12.12.2003 r., w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla usług tłumaczenia , wykonywanych: w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, mającego siedzibę za granicą, w kraju, na zlecenie kontrahenta zagranicznego, przebywającego na terenie Polski, wykonywanych za granicą, na zlecenie kon ...

Jakie powinności podatkowe ciążą na zleceniodawcy w związku z wypłatą na rzecz zleceniobiorcy (radcy prawnego) dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego, w sytuacji ściągnięcia kosztów postępowania sądowego od strony przeciwnej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z dnia 18.05.2004 r. (znak: PUS.I/423/34/2004) w następujący sposób: Z przedstawionego przez spółkę w piś ...

Czy w odniesieniu do usług prawniczych świadczonych dla podmiotów gospodarczych na podstawie umowy zlecenia obowiązuje 22-procentowa stawka podatku VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaczowie w piśmie z dnia 4.06.2004 r. (znak: US-I Ia-007/1/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w pismach z dnia 5 i 31.05.2004 r. ...

W jakiej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy zaksięgować koszt poniesiony w związku ze zleceniem wykonania usługi w postaci prac projektowych?

W dniu 18.05.2004 r. pan Wiesław Ł. złożył w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej interpretacji przepisów podatkowych. Podatnik jako prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług projektowania budowlanego, wnosi o udzielenie informacji w sprawie dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, kosztów poniesi ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na produkcję wyrobów rehabilitacyjno-leczniczych, w transakcjach pomiędzy podmiotami, w przypadku zlecenia wykonania tych wyrobów podwykonawcom?

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawową stawką podatku VAT jest stawka 22%, zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3. Ustawa o podatku VAT różnicuje stawki podatku VAT w zależności od rodzaju usług, które są świadczone oraz towarów, które są produkowane. Decydujące znaczenie w zakresie pra ...

dotyczy opodatkowania podatkiem VAT umów zlecenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wykonuje pan zawód radcy prawnego na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia zawieranych nie z własnym pracodawcą. Nie prowadzi ...

dotyczy stosowania zwolnienia dochodów wypłacanych osobom bezpośrednio realizującym projekt finansowany ze środków pomocowych

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004 r. (znak: L.dz. 79/MARR/OWB/27/04) dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów wypłacanych osobom bezpośrednio realizującym projekt finansowany ze środków Programu Pomocowego PHARE 2000 SSG, N ...

dotyczy zakresu stosowania art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie pani z dnia 8.07.2004 r. (data wpływu .9.07.2004 r., bez znaku) dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w szczególności art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejm ...


Czy Podatnik za usługi tłumaczenia świadczone na rzecz sądu powinien wystawić fakturę VAT czy rachunek?

Podatnik jest tłumaczem przysięgłym i w ramach współpracy z sądem okręgowym otrzymuje zlecenia jako osoba prywatna. Jednocześnie Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której zakresie znajdują się m.in. czynności wykonywane na rzecz sądu w charakterze tłumacza przysięgłego. Stan prawny: Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Generowanie strony w 3 ms