Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkolenie

Prosimy o określenie stawki podatku VAT dla usług polegających na prowadzeniu szkoleń zaliczonych do grupowania PKWiU 80.4220-00.00, które będą odbywać się w formie grupowej i maja na celu przygotować przyszłych plantatorów do uprawy wierzby energetycznej oraz przeszkolić osoby, które będą zajmować się propagowaniem i wdrażaniem tematu biomasy, wierzby energetycznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004r., uzupełnione w dniu 11.02.2004r. stanowiące zapytanie o wysokość stawki podatku od towarów i usług na usługi szkoleniowe świadczone dla dorosłych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 usta ...

Czy firma zajmującą się organizowaniem wszelkiego rodzaju szkoleń, kupująca a następnie sprzedająca je po cenie wyższej niż cena zakupu, nie będąc pośrednikiem firm, od których dokonuje zakupu szkoleń ani nie będąc ich przedstawicielem, ma prawo do zastosowania przy świadczeniu tego rodzaju usług zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na postawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z załączoną przez Spółkę opinią, wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych organizowanie szkoleń polegające między innymi na zapewnieniu sali i wykładowców, mieści się w grupowaniu PKWiU 80.42.1 ...

Jaką stawką opodatkowane są szkolenia edukacyjne oraz nauka języków obcych jeżeli szkolenia te są organizowane dla dorosłych w ramach tzw. kształcenia ustawicznego i sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 80.42.20-00.00.

W zakresie edukacji (PKWiU 80) usługi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) jako wymienione w poz. 19 załącznika nr 2 do ustawy są zwolnione od podatku VAT. A zatem usługi szkolenia dla dorosłych w ramach tzw. kształcenia ustawicznego wg PKWiU 80.42.00 są zwolnione z podatku VAT. ...

Obowiązek rejestracji w podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia szkoleń objętych programem specjalizacji kadry medycznej oraz zasady ich dokumentowania.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm. ). Dnia 1 grudnia 2003 r. Jednostka zwróciła się z zapytan ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane ze szkoleniem własnych pracowników przez pracodawcę, jeżeli dotyczyły one noclegów i wyżywienia pracowników podczas szkolenia?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Użyty w tym przepisie zwrot ”w celu” oznacza, że aby określony wydatek można było uznać ...

Czy wydatki na rzecz członka rady nadzorczej (szkolenia, egzaminy, delegacje) będącego kandydatem na członka zarządu, na którym istnieje wymóg posiadania kwalifikacji do pełnienia funkcji zarządu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej są kosztem uzyskania przychodów?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 18.03.2004 r. (znak: US. III/423-1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia jej treść: Z treści zapytania wynika, że Spółdzielcza ...

Jak potraktować otrzymaną dotację do szkolenia pracowników w związku z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO 9001/2000? Dotacja jest z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 60 % poniesionych kosztów netto.

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 25.11.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 z dnia 8.01.1993 ...

Czy usługi kształcenia ustawicznego dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 80.42B) podlegają przedmiotowemu zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 kwietnia 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 07 kwietnia 2004 r.), dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów stosownie do dyspozycji wynikającej z przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) informuje, jak niżej: XX Sp. z o.o. – zwana dalej spółką, zwr ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w czasie podróży służbowych odbytych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie usług transportowych oraz szkoleń, a także na jakiej podstawie (rachunki, faktury, ryczałty) wydatki te mają być zaliczane w koszty działalności?

Na postawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1998 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli na pisemne zapytanie z dnia 7.05.2004 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i stwierdza, co następuje: Wnosząc zapytanie pan Andrzej K. przedstawił stan faktyczn ...

Podatnik składa zapytanie, który ze sposobów traktowania świadczonych przez Dostawcę usług szkoleniowych jest prawidłowy: - jako usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedawanego sprzętu czy jako usługi doradczej - jako usługi edukacji, zwolnionej od podatku od towarów i usług. Zdaniem podatnika prawidłowe jest zastosowanie do przedmiotowych usług stawki 22% jako właściwej dla sprzedawanego produktu.

Z treści pisma wynika, że podatnik podpisał umowę z kontrahentem na sprzedaż, instalację i uruchomienie sprzętu telekomunikacyjnego. Zgodnie z zapisami umowy, dostawca zobowiązuje się w ramach umowy zapewnić specjalistyczny instruktaż pracownikom związany z dostarczonym sprzętem, przy czym przeprowadzenie przedmiotowego instruktażu stanowi warunek udzielenia przez Dostawcę gwarancji na dostarczony ...

Generowanie strony w 4 ms